ONLINE - „Abeceda eurofondového verejného obstarávania, vrátane aktuálnych noviniek“

28. januára 2021 09:00-15:00 hod

Mgr. Branislav Hudec

pôsobí na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI“) ako riaditeľ odboru verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán. Disponuje 15 ročnými skúsenosťami  v oblasti verejného obstarávania, vrátane skúseností na ÚVO, na Ministerstve financií SR a v súkromnom sektore. Na MIRRI koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania a zároveň plní úlohy spojené s vyhlasovaním verejného obstarávania na tovary a služby v podmienkach MIRRI. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti.

Forma Seminár
Dátum 28. januára 2021
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre Prijímatelia a žiadatelia o príspevok z eurofondov, verejní obstarávatelia, obstarávatelia, zamestnanci štátnej správy, samosprávy, uchádzači vo verejnom obstarávaní, kontrolóri a audítori, zástupcovia konzultačných firiem pre EÚ fondy, advokáti a ďalší

Cieľ

Seminár je určený predovšetkým prijímateľom príspevku z fondov EÚ, ktorí sú po schválení projektu povinní realizovať verejné obstarávanie, čo je spojené s povinnými kontrolami. Prijímatelia tak získajú kompletný prehľad o nastavení systému kontroly, ako aj o nedostatkoch, ktorým sa majú vyhnúť pri zadávaní zákaziek, ako aj pri predkladaní dokumentácie na kontrolu, prípadne pri riešení finančných opráv za identifikované chyby. Zároveň je seminár rovnako vhodný pre všetky kontrolné orgány (riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány, orgán auditu a úrad vládneho auditu, ÚVO, NKÚ atď.), ktoré prichádzajú do kontaktu s kontrolou eurofondových zákaziek verejného obstarávania a v prípade identifikovaných nedostatkov uplatňujú sankcie. A v neposlednom rade je seminár určený aj pre konzultačné spoločnosti, ktoré svoje odborné poradenské služby poskytujú ako prijímateľom, tak aj subjektom podieľajúcim sa na implementácii projektov, financovaných z fondov EÚ.

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

 
Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady lektora, online platforma
Rozsah a náplň
Kontrola eurofondovej zákazky krok za krokom

Prehľad pravidiel pre kontrolu eurofondových zákaziek verejného obstarávania podľa nového Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014-2020 (verzia 9)

Aké pravidlá má prvá ex-ante kontrola, druhá ex-ante kontrola a ex-post kontrola

Ako sú osobitné pravidlá pre kontrolu zákaziek s nízkymi hodnotami?

Ako je to s kontrolou zákaziek zadávaných cez elektronické trhovisko a kontrolujú sa aj dodatky k zmluvám?

A čo výnimky? Ako musí prijímateľ postupovať, ak zadáva zákazku, na ktorú sa pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní?

Pravidlá pre zákazky zadávané dotovanými podnikateľmi, ktorí získajú 50% a menej finančných prostriedkov z fondov EÚ

Aktuálne novinky v systéme kontroly eurofondových zákaziek (novinky pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky, pri zákazkách s nízkou hodnotou a mnohé ďalšie)

Predstavenie novej verzie 9 Systému riadenia EŠIF a aktualizovaných metodických pokynov CKO k verejnému obstarávani

Spolupráca s Úradom pre verejné obstarávanie a Protimonopolným úradom SR

Finančné opravy (korekcie) za nedostatky vo verejnom obstarávaní – predstavenie základných, ale aj nových pravidiel

Európska komisia vydala 14.mája 2019 nové Usmernenie k určeniu finančných opráv, ako sa premietlo do našich pravidiel?

Môžeme si ako členský štát určiť vlastné pravidlá, ktorými sa bude riadiť udeľovanie korekcií?

Kompletné predstavenie Metodického pokynu CKO č. 5 k finančným opravám

Kedy je možné znížiť výšku korekcie

Nové typy porušení spojených s finančnými opravami

Postup riadiaceho orgánu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF

Čo považujú slovenské kontrolné orgány (riadiace orgány, orgán auditu, ÚVO) a čo audity Európskej komisie za nedostatky vo verejnom obstarávaní, ktoré majú za následok finančné opravy?

Zistenia z praxe od našich národných kontrolných orgánov (riadiace orgány, ÚVO, orgán auditu)

Aké najčastejšie nedostatky sa vyskytujú pri určovaní podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo vo fáze vyhodnotenia ponúk?

Zistenia z auditných misií Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov

Modelové prípady – nájdite chybné verejné obstarávanie (praktické cvičenie, kde budeme hľadať chyby vo verejnom obstarávaní)

Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní za uplynulé obdobie z pohľadu fondov EÚ

Overovanie hospodárnosti a konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní

Aké nástroje poznáme na overenie hospodárnosti? Je možné použiť ukončené verejné obstarávanie ako nástroj na overenie hospodárnosti? Ak áno, za akých podmienok?

Čo je to konflikt záujmov a ako sa posudzuje?

Aká je hranica medzi potenciálnym a preukázaným konfliktom záujmov?

Pohľad ÚVO a Európskej komisie

Nutné vstupné znalosti
Technické parametre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - „Abeceda eurofondového verejného obstarávania, vrátane aktuálnych noviniek“
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac