ONLINE - Dodávatelia – Ako sa brániť vo VO - Podanie námietky a ďalšie spôsoby obrany

27. apríla 2021 09:00-15:00 hod

Ing. Hilda Regulová Gajdošová

konateľ spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., externý lektor spoločnosti OTIDEA, s.r.o., špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní, na realizáciu procesov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, kde v rámci predmetu „Verejné rozpočty“ realizuje prednášky na tému verejného obstarávania z pohľadu praxe. Členka autorského kolektívu pre prípravu novej učebnice NHF „Rozpočtová teória, politika a prax“ kde spracovala tému „Verejné obstarávanie“. Okrem uvedeného je konkurzným a reštrukturalizačným správcom podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zapísaný v zozname správcov, vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR.

Forma Workshop
Dátum 27. apríla 2021
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre uchádzačov, záujemcov, dodávateľov a ostaných, ktorí majú záujem.

CieľJedným z cieľov pravidiel vo verejnom obstarávaní,  v európskom meradle,  je podpora malého a stredného podnikania, podpora hospodárskej súťaže, vytvorenie predpokladov pre čo najširšie zapojenie hospodárskych subjektov do verejného obstarávania a preferovanie ponúk s čo najlepším pomerom cena/kvalita, sociálne a environmentálne verejného obstarávanie – celý rad ďalších prekážok ako „šiť na mieru".


Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 

Prihlasujte sa prosím včas, hlaste predbežný záujem dopredu, zabránite tým presunu školenia!
 

V cene je zahrnuté

organizačné zaistenie, materiály pre účastníkov, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň
 • Prehľad príslušných ustanovení zákonnej úpravy, ktoré sa vzťahujú k danej téme.
 • Hlavné ciele zákonodarcu, ktoré sleduje pravidlami vo verejnom obstarávaní.

Uchádzači/záujemcovia/dodávatelia:

 • Podmienky účasti – ich ustáť ich preukazovanie, samoočisťovací mechanizmus, JED.
 • Predpokladanú hodnotu zákazky určuje verejný obstarávateľ aj s Vašou pomocou – prieskumy trhu.
 • Zadanie – opis zákazky, hodnotiace kritériá môže určiť verejný obstarávateľ s Vašou pomocou - prípravné trhové konzultácie.
 • Obsah súčinnosti úspešného uchádzača pri uzatváraní zmluvy a možnosti obrany.
 • Možnosti a povinnosti verejných obstarávateľov.
 • Ako nedať dôvod na vylúčenie, nie ste len pasívni účastníci procesu VO – svoju účasť vo VO musíte koncepčne pripraviť a aktívne riadiť.
 • Ponuka - súlad s opisom predmetu zákazky, neobvyklé nízke ceny.
 • Spoluzodpovednosť subdodávateľov, povinnosti uchádzačov,  formy zapojenia hospodárskych subjektov do VO.
 • Aplikácia inštitútu „vysvetlenia“.
 • Revízne postupy – žiadosť o nápravu, námietky a žaloby.
 • Vaše problémy a otázky.
Nutné vstupné znalosti
Technické paramentre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
Miesto konania
ONLINE - Dodávatelia – Ako sa brániť vo VO - Podanie námietky a ďalšie spôsoby obrany
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac