ONLINE - INFOZÁKON: aktuálne novely a riešenia najčastejších problémov z praxe štátnej správy a samosprávy

26. septembra 2023 09:00-13:00 hod

Mgr. Vladimír Pirošík

Advokát špecializujúci sa na informačnú legislatívu a komunálne právo a dlhoročný poslanec. Spoluautor zákona č. 211/2000 z. z. o slobode informácií. Ukončil Právnickú fakultu UK v roku 2001. Po absolvovaní viacerých zahraničných študijných pobytov a koncipientskej praxe v kancelárii JUDr. Ernesta Valka v Bratislave pracuje od roku 2005 ako samostatný advokát so sídlom v Banskej Bystrici.  Dlhodobo sa zameriava na problematiku prístupu k informáciám v praxi verejného sektora. Autor a spoluautor viacerých odborných publikácií z tejto oblasti. Viac ako 20 rokov sa aktívne venuje lektorskej a školiteľskej činnosti. 

Forma Seminár
Dátum 26. septembra 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy, orgány miestnej štátnej správy, obce, mestá, mestské časti a samosprávne kraje, všetky rozpočtové a príspevkové organizácie, ďalšie povinné osoby v zmysle Infozákona

Cieľ

Cieľom je: 
Oboznámiť sa so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Infozákon) v aktuálnom znení troch noviel z roku 2022, vrátane čerstvej dôležitej novely platnej od 6. 12. 2022 (zák. č. 428/2022 Z.z.), ktorá nadobudne účinnosť dňa 1. 1. 2023.

 Ozrejmiť najčastejšie aplikačné problémy povinných osôb s týmto zákonom a odporučiť praktické riešenia poskytnúť konkrétne odpovede na otázky účastníkov.Prihláška na stiahnutie TU.


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


V cene je zahrnuté

Organizačné a lektorské zabezpečenie, študijné materiály pre účastníkov, náklady lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Novela zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Infozákon) účinná od 1. 1. 2023 – zmeny v sprístupňovaní informácií na žiadosť

Novela Infozákona účinná od 1. 8. 2022 – tzv. opakované použitie informácií

Novela Infozákona účinná od 31. 3. 2022 – povinné zverejňovanie zmlúv

Najčastejšie problémy povinných osôb pri sprístupňovaní informácií podľa Infozákona

Šikanózne infožiadosti a zneužívanie práva na informácie - možnosti právnej ochrany

Prehľad často porušovaných informačných povinností vyplývajúcich z Infozákona – riešenia a praktické návody

Časté problémy povinných osôb pri zverejňovaní (zmluvy, objednávky, faktúry, dokumenty)

Sankcie za nedodržanie Infozákona - prokuratúra, priestupkové konanie, súd 

Odpovede na otázky účastníkov

Nutné vstupné znalosti

Technické parametre pre online prenos, prosím zistite u IT technikov v organizácii, či splňujete podmienky:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)

Miesto konania
ONLINE - INFOZÁKON: aktuálne novely a riešenia najčastejších problémov z praxe štátnej správy a samosprávy
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac