ONLINE - Verejné obstarávanie komplexne - VO pre stredne pokročilých

12. mája 2021 09:00-15:00 hod

Ing. Hilda Regulová Gajdošová

konateľ spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., externý lektor spoločnosti OTIDEA, s.r.o., špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní, na realizáciu procesov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, kde v rámci predmetu „Verejné rozpočty“ realizuje prednášky na tému verejného obstarávania z pohľadu praxe. Členka autorského kolektívu pre prípravu novej učebnice NHF „Rozpočtová teória, politika a prax“ kde spracovala tému „Verejné obstarávanie“. Okrem uvedeného je konkurzným a reštrukturalizačným správcom podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zapísaný v zozname správcov, vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR.

Forma Workshop
Dátum 12. mája 2021
Dĺžka 1 deň
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre stredne pokročilých, pokročilých verejných obstarávateľov, obstarávateľov

Cieľ

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s aktuálnou právnou úpravou zadávania zákaziek v SR pri uzatváraní rámcových zmlúv a  zriaďovaní dynamických nákupných systémov.Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň
  • Dynamický nákupný systém  ( DNS)– na čo slúži, aké sú možnosti využitia, spôsob vyhlásenia, na ktoré predmety zákazky je  tento nástroj vhodný  
  • Rámcové zmluvy – kedy je vhodné uzavrieť rámcovú zmluvu, definície, pravidlá pri uzatváraní rámcových zmlúv, následné povinnosti obstarávateľa, rozdiel oproti DNS
  • priame rokovacie konanie – podmienky na vyhlásenie, povinnosti verejného obstarávateľa, zmeny počas pandémie COVID 19
  • dodatky k zmluvám – kedy je možné uzatvoriť dodatky, do akej výšky, aké sú ďalšie povinnosti obstarávateľa,
  • priame rokovacie konanie vs. priame zadanie  ( výnimky zo zákona) – aký je v tom rozdiel
  • iné, menej používané postupy vo verejnom obstarávaní ( rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg)
Nutné vstupné znalosti
Technické parametre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - Verejné obstarávanie komplexne - VO pre stredne pokročilých
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac