ONLINE - „Verejné obstarávanie po novom – novela zákona o VO“

26. januára 2022 09:00-15:00 hod

Mgr. Branislav Hudec

pôsobí na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riaditeľ odboru verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán. Disponuje 16 ročnými skúsenosťami  v oblasti verejného obstarávania, vrátane skúseností na ÚVO, Ministerstve financií SR a v súkromnom sektore. Na ministerstve koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, priamo vytvára a aktualizuje Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020 v časti týkajúcej sa verejného obstarávania, je autorom novej Jednotnej príručky pre prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania. Zároveň plní úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov a služieb pre potreby ministerstva, a tak disponuje aj praktickými skúsenosťami s vyhlasovaním a zadávaním zákaziek. Študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti.

Forma Seminár
Dátum 26. januára 2022
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre verejných obstarávateľov, záujemcov, uchádzačov o verejné zákazky, kontrolórov na riadiacich orgánov, ÚVO, NKÚ, audítorov na MF SR, žiadateľov o príspevok z fondov EÚ, konzultačné, poradenské spoločnosti, advokátske kancelárie

Cieľ

Cieľom seminára je priblížiť legislatívne zmeny z novely zákona o VO.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

 
Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

- Komplexné a podrobné predstavenie noviniek a nových inštitútov, ktoré prináša novela zákona o verejnom obstarávaní

- Nové a zvýšené finančné limity pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou

- Dve kategórie zákaziek s nízkou hodnotou spojené s osobitným procesným postupom (aj zákazky s nízkou hodnotou sa budú od určitého finančného limitu povinne zverejňovať)

- Podlimitné zákazky (zjednodušený postup pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby vs. bežný postup pre podlimitné zákazky)

- Elektronická platforma ako nástroj na zadávanie podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou

- Úprava povinností dotovaných osôb, ktoré dostanú viac ako 50% finančných prostriedkov od verejných obstarávateľov (zosúladenie s európskymi smernicami o verejnom obstarávaní)

- Zjednodušené pravidlá pre sociálne a iné osobitné služby

- Zmena a rozšírenie rozsahu náležitostí informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk adresovanej neúspešným uchádzačom

- Možnosť uzavretia rámcovej dohody s využitím dynamického nákupného systému

- Možnosť uzavretia zmluvy s druhým uchádzačom v poradí v prípade odstúpenia od zmluvy, ak ide o inú ako nadlimitnú zákazku

- Úprava revíznych postupov a zrušenie Rady ÚVO

- Profesionalizácia vo verejnom obstarávaní (odborní garanti sú obdobou odbornej spôsobilosti na verejné obstarávanie)

- Úprava v postavení a kreovaní funkcie predsedu ÚVO

Nutné vstupné znalosti
Technické parametre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
Miesto konania
ONLINE - „Verejné obstarávanie po novom – novela zákona o VO“
Celkom 114 € (s DPH)

Partneri

Viac