ONLINE - Zmluvy vo verejnom obstarávaní aj z pohľadu NOVELY a ich úskalia z pohľadu právnej praxe

31. januára 2022 09:00-13:00 hod

Mgr. Ján Kapec

advokát advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners. Zameriava sa na verejné obstarávanie, obchodné právo a právo obchodných spoločností.

Forma Seminár
Dátum 31. januára 2022
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre začiatočníkov aj pre pokročilejších účastníkov

Cieľ

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad najdiskutovanejších a najčastejších problémov zmlúv a zmluvných vzťahov vo verejnom obstarávaní aj s prihliadnutím na novelu zákona o VO, ako aj porušení zákona o verejnom obstarávaní z praktického právneho hľadiska. Predmetom seminára budú zmluvy, ktoré sú uzatvárané ako výsledok  procesu verejného obstarávania. Seminár bude vedený interaktívnou formou so zameraním sa na konkrétne problémy, s ktorými sa pri procese verejného obstarávania stretávajú samotní účastníci. V rámci seminára sa zameriame aj na problematiku dopadu nepredvídanej situácie (napr. Covid-19) na zmluvy uzatvárané v procese verejného obstarávania.   


Prihláška na školenie na stiahnute TU.


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov seminára, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň
  • Zmluvy, ktoré sú uzatvárané ako výsledok procesu verejného obstarávania
  • Príprava zmluvy resp. rámcovej dohody, resp. koncesnej zmluvy, forma, obsah a povinné ustanovenia, možnosti a podmienky uzatvorenia zmlúv a súčinnosť vyžadovaná od uchádzačov
  • Zmeny zmlúv počas ich trvania vrátane dopadu Covid-19 na uzatvorené zmluvy
  • Mechanizmy, ktoré zmluva obsahuje vo vzťahu k „iným osobám“ a k subdodávateľom.
  • Možnosti a povinnosti ukončenia zmlúv uzatvorených v rámci procesu verejného obstarávania
  • Dôvody neplatnosti zmluvy
  • Identifikácia chýb pri príprave zmlúv (rámcových dohôd / koncesných zmlúv) a ich dodatkov
  • Vybraná judikatúra Európskeho súdneho dvora, súdov SR, metodické  usmernenia a stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie k zmluvám (rámcovým dohodám) a ich dodatkom
  • Register partnerov verejného sektora
  • Otázky a diskusia
Prípadné potrebné podklady a materiály

Technické parametre pre online prenos, prosím zistite u IT technikov v organizácii, či splňujete podmienky:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)

Miesto konania
ONLINE - Zmluvy vo verejnom obstarávaní aj z pohľadu NOVELY a ich úskalia z pohľadu právnej praxe
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac