ONLINE - Zverejňovanie zmlúv z pohľadu kontrolóra v roku 2023

23. februára 2023 09:00-12:00 hod

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Je kontrolórom  v územnej samospráve a interný kontrolór v štátnych organizáciách. V praxi sa venuje nakladaniu s verejnými prostriedkami, zverejňovaniu povinných údajov, disponovaniu s majetkom verejnej správy a výkonom typov finančných kontrol. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a k téme zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok. V praxi lektor metodicky usmerňoval viaceré subjekty verejnej správy (Úrad Vlády SR, Úrad podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu, Slovenská konsolidačná, a. s. a podobne). Lektor je  tiež garantom vzdelávania kontrolórov  v moduloch finančná kontrola, rozpočet a nakladanie s verejnými prostriedkami na Ekonomickej univerzity v Bratislave. Lektor spracoval v roku 2022 komentár k zákonu č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  .

Forma Workshop
Dátum 23. februára 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre zamestnancov (ekonómov a účtovníkov, rozpočtárov, zamestnancov zodpovedných za oblasť zverejňovania, hospodárov) subjektov verejnej správy a samosprávy, zamestnancov samosprávy miest a obcí, zamestnancov školských zariadení, základných a materských škôl,

Cieľ

Pre záujemcov je pripravená téma webinára, ktorá sa bližšie venuje správnosti a zákonnosti zverejňovania zmlúv v Centrálnom registri zmlúv v roku 2023 aj po poslednej novelizácii zákona. Obsah webinára nadväzuje na kontrolnú prax lektora a jeho preverovania Centrálneho registra zmlúv. Pre účastníkov je pripravená časť webinára, ktorá bližšie rozoberá prehľad zverejňovania zmlúv práve prostredníctvom registra zmlúv z pohľadu viacerých organizácií verejnej správy. 


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 


Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Webinár je vhodný pre štátne organizácie, zriadené organizácie štátu, obce, školy, zariadenia, rozpočtové a príspevkové organizácie obcí, miest alebo vyšších územných celkov.  Lektor sa bližšie venuje praktickému zapojeniu ustanovení § 5a a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do dennej praxe a to „bez čítania zákona“.

Venovať sa bližšie budeme otázkam z praxe a to napríklad:

-       Čo všetko sa povinne zverejňuje na webovom sídle/CRZ?

-       Ako správne zverejňovať dohody a dodatky k zmluvám?

-       Čo treba uverejniť v personálnej oblasti alebo majetkovej agende?

-       Môžeme zverejňovať aj evidencie zmlúv a prílohy k zmluvám?

-       Čo priniesla posledná novela zákona pre rok 2023?

-       Čo má byť v zmluve povinne zverejnené?

-       Treba zverejniť i kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa?

-       Musíme zverejniť aj dohody o hmotnej zodpovednosti alebo o použití vozidla?


Obsah seminára:

  1.      Prehľad povinností zverejňovania
  2.      Zverejňovanie zmlúv v praxi
  3.      Interné smernice, upozornenia do praxe
  4.      Konzultácie s účastníkmi
  5.      Predstavenie bonusov
  6.      Záver
Nutné vstupné znalosti
Technické paramentre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
Miesto konania
ONLINE - Zverejňovanie zmlúv z pohľadu kontrolóra v roku 2023
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac