ŽILINA – Pravidlá a príprava verejného obstarávania pri čerpaní dotácií z fondov EÚ

22. septembra 2015 09:00-15:00 hod

Ing. Dagmar Melotíková

Externá lektorka spoločnosti OTIDEA, špecializuje sa na konzultačnú činnosť a poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, zároveň komplexne zabezpečuje verejné obstarávanie pre obstarávateľov ako aj uchádzačov/dodávateľov.

Forma Seminár
Dátum 22. septembra 2015
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre verejných obstarávateľov podľa § 6 zákona o verejnom obstarávaní a osobu, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% finančných prostriedkov, osobu podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní .

Cieľ

Cieľom seminára je komplexne informovať poslucháčov o pravidlách a postupoch pri čerpaní verejných zdrojov alebo zdrojov EU, o tom, ako pripraviť a realizovať činnosti v oblasti verejného obstarávania z pohľadu dotačných fondov, o povinnej dokumentácii prijímateľa pri Ex-ante kontrole a súbore povinnej dokumentácie z verejného obstarávania, ktorú prijímateľ odovzdá na kontrolu poskytovateľovi.
Programové obdobie 2014 - 2020 prináša pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) množstvo noviniek v postupoch a dodržiavaní zákona o verejnom obstarávaní na ktoré musí žiadateľ o  NFP myslieť už pri tvorbe podnikateľského zámeru pred podaním žiadosti o NFP. Ide o najdôležitejšiu fázu prípravy projektu, od ktorej sa následne po schválení NFP odvíja úspešnosť, či neúspešnosť verejného obstarávania a schválenie, či neschválenie nenávratného príspevku bez následných korekcii. Mestá, obce, iné verejné, či štátne organizácie a osoby podľa § 7, mnohokrát úvodnú fázu verejného obstarávania pred podaním žiadosti o NFP podceňujú, čo sa prejavuje v nasledujúcich fázach realizácie projektu a následne vyústi do zbytočných korekcií pre verejného obstarávateľa.  

Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V cene je zahrnuté

prezentácie pre účastníkov, drobné občerstvenie v priebehu dňa a stravný lístok na obed alebo zabezpečený obed.

Rozsah a náplň

1)      Programové obdobie 2014 – 2020. Postupy a pravidlá pre riadiace orgány upravuje metodika úradu vlády pod názvom: Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, účinná od 20.11.2014, ktorú schválila vláda SR uznesením č. 586/2014 z 20.11.2014, a ktorá prináša nové pravidlá a postupy, ktoré jednotne musia aplikovať do svojich príručiek pre prijímateľa riadiace orgány.

2)      Kontrola verejného obstarávania, riadiacim orgánom je zameraná na dodržiavanie základných princípov VO.

3)      Zákon č. 292/2014 zo 17. septembra 2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4)      Povinnosti žiadateľa v oblasti verejného obstarávania pred podaním žiadosti o financovanie projektu z verejných zdrojov alebo zdrojov EU.

-          Zákazky nad 5 000 € bez DPH – prieskum trhu, písomná dokumentácia- osloviť piatich dodávateľov,

-          Zákazka do 1 000 € bez DPH – prieskum trhu – osloviť troch dodávateľov,

-          Elektronické trhovisko a dotácie

-          Novela zákona o verejnom obstarávaní v príprave.

5)      Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sú základným dokumentom pre prijímateľa z dôvodu, že jasne deklaruje práva a povinnosti prijímateľa a poskytovateľa pri realizácii projektu.

Miesto konania
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A/833
010 01 Žilina

K dispozícii sú 3 školiace miestnosti vybavené projektorom, pripojením k internetu, flip chart tabuľou.
ŽILINA – Pravidlá a príprava verejného obstarávania pri čerpaní dotácií z fondov EÚ
Celkom 96 € (s DPH)

Partneri

Viac