Všetky články

Konferenčné fórum "Koniec rečí, ideme k veci" - od TEÓRIE k PRAXI

Prvé praktické skúsenosti vo verejnom obstarávaní sprevádzali tretie konferenčné fórum OTIDEA Verejné obstarávanie 2016, ktoré sa konalo pod záštitou Úradu pre verejné obstarávanie dňa 22. septembra v Bratislave pod názvom "Koniec rečí, ideme k veci" - od TEÓRIE k PRAXI. Celé podujatie moderoval Patrik Herman, ktorý humorne a výstižne aj takto vážnu tému odľahčil.

Prvé skúsenosti
Účastníci sa venovali témam v dvoch paneloch. V prvom, nazvanom Akých bolo prvých päť mesiacov účinnosti nového zákona o verejnom obstarávaní diskutovali experti o rozbehu novej právne úpravy.
Ako na úvod informovala predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Zita Táborská, podľa nového zákona bolo vyhlásených 1 176 súťaží, z toho 375 nadlimitných.

Peter Kubovič z odboru metodiky a elektronického verejného obstarávania ÚVO povedal, že sa zatiaľ recyklujú problémy, ktoré riešili v starom zákone a čakajú na nové  Napríklad okolo toho, že účastníci opustia kritérium najnižšej ceny. Stále pri tomto procese totiž uniká, že verejné obstarávanie nie je len prostriedok, ako obstarať čosi najlacnejšie, ale to môže byť najmä nástroj politík samosprávy, alebo povedzme podpory malého a stredného podnikania.
Roman Osika z úseku primátora – oddelenia verejného obstarávania Mestského úradu Žilina ocenil viaceré zmeny, ktoré priniesol nový zákon, napríklad možnosť delenia zákaziek, podporu cezhraničného podnikania či skrátenie lehôt. Hilda Gajdošová, lektorka pre verejné obstarávanie tiež vyzdvihla novú možnosť podporovať malé a stredné podniky a ich účasť vo verejnom obstarávaní.
Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik povedal, že v oblasti verejného obstarávania Slovensko ušlo veľký kus cesty. Vyzdvihol napríklad, že sa výraznejšie podporuje účasť drobných a miestnych podnikateľov, alebo že v súťažných podmienkach sa dbá na ekologické faktory.

Čo prezrádzajú čísla
Pred druhou časťou panelovej diskusie boli predstavené niektoré otázky prieskumu o verejnom obstarávaní OTIDEA a SAV.
Výsledky prieskumu Nový zákon o verejnom obstarávaní a elektronické trhovisko, prezentoval Ivan Lichner, vedecký pracovník Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Čosi vyše 60 percent opýtaných si nemyslí, že elektronické trhovisko malo zásadný vplyv na mieru korupcie vo verejnom obstarávaní.
Takmer polovica obstarávateľov nebude vo verejnom obstarávaní najčastejšie používať kritérium najnižšej ceny. Je to v protiklade s doterajšou praxou, keď v rokoch 2014 a 2015 v prípade nadlimitných zákaziek sa toto kritérium uviedlo v 83 percentách zákaziek. Teraz plánuje až 44,6 percenta použiť kritérium ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.
Tlačovú správu o podrobných výsledkoch prieskumu vydá spoločnosť OTIDEA v októbri.

Chyby pri eurofondoch
Témou druhého panelu konferencie bolo verejné obstarávanie z hľadiska implementácie projektov Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Diskutujúci sa zaujímali najmä o zodpovednosť kontrolných orgánov pri chybách pri čerpaní. Riaditeľ odboru podpory implementácie fondov EÚ Úradu verejného obstarávania Tomáš Lepieš to tiež považuje za problém. Pripomína, že je dôležitá prevencia, obstarávatelia veľmi zriedkavo využívajú možnosť preventívne – ex ante – posúdiť svoj postup. Peter Kostolný, generálny riaditeľ sekcie operačných programov Úradu vlády SR zdôraznil, že ak riadiaci orgán urobí pri kontrolách chybu, tiež je za to zodpovedný. Ale definitívna zodpovednosť je na prijímateľovi. Z. Táborská zdôraznila, že kontrolné inštitúcie komunikujú a ich postoje ku konaniu obstarávateľa by mali byť totožné.
Podľa T. Lepieša sa najčastejšie chyby stále opakujú. Úrad verejného obstarávania ich pravidelne zverejňuje – ide napríklad o možnosť rozdeliť zákazku a priame rokovacie konania. To je podľa neho aj problém vo vzťahu k Európskej komisii. Branislav Hudec pridal medzi najčastejšie pochybenia podmienky účasti, konflikt záujmov, posudzovanie hospodárnosti. Ďalším problémom je stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, dodala Nataša Štefániková, kontrolórka zo sekcie kontroly európskych fondov Najvyššieho kontrolného úradu SR.

Spoločnosť OTIDEA ďakuje partnerom za spoluprácu:

Coffee Break Partner:
Spoločnosť eBIZ Corp. s.r.o. - prevádzkovateľ elektronických nástrojov vo verejnom obstarávaní, certifikovaného systému eAukcie na realizáciu elektronických aukcií,  eProcurement - nástroj na riadenie procesov obstarávania od vzniku požiadavky, cez prípravu podkladov až po uzatvorenie zmluvy.

Ďalší partneri:  
Spoločnosť Tender Service s.r.o. – prevádzkovateľ internetového portálu Tender.sk

Spoločnosť Poradca podnikateľa – vydavateľský a vzdelávací dom

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Pepsi – Cola SR, s.r.o.  – výrobca a distribútor nealkoholických nápojov


Mediálny partner:
Magazín Revue priemyslu

Partneri

Viac