Školenia probiehajú pod dohľadom skúsených lektorov

 • JUDr. Alexandra Vargová

  Je poverená riadením oddelenia verejného obstarávania, sekcia Európskych programov MHSR,  ktorý je sprostredkovateľský orgán pre  operačný program Integrovaná infraštruktúra a ...

  zobraziť kurzy
 • Ing. Hilda Regulová Gajdošová

  konateľ spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní a taktiež ...

  zobraziť kurzy
 • Ing. Martin Papcún

  Lektor sa pohybuje v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde realizoval ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Ladislav Orviský

  Lektor v minulosti pracoval ako vysokoškolský učiteľ (špecializácia pracovné právo a právo štátnej služby). Následne niekoľko rokov riadil útvar ľudských zdrojov verejnoprávnej ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA

  Advokátka s dlhoročnou praxou v oblasti verejného obstarávania. Problematikou verejných zákaziek sa zaoberá už od roku 2006, kedy začala pôsobiť na Úrade ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Tomáš Buzinger

  V súčasnosti pôsobí ako hlavný štátny radca na Právnom odbore Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kde sa dlhodobo špecializuje ...

  zobraziť kurzy
 • René Műller

  Tréner so skoro 30 ročnou praxou tréningu pamäte a kreatívneho myslenia. Využíva a kombinuje metódy starej Číny, Indie, súčasné metódy ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Katarína Hreusová

  Pracuje na Úrade pre verejné obstarávanie stále pracovisko Žilina. V minulosti pracovala na Úrade Žilinského samosprávneho kraja na pozícií vedúcej ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Róbert Majchrák

  V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ odboru legislatívno-právneho na Úrade pre verejné obstarávanie. Ako zamestnanec úradu sa taktiež aktívne podieľal na tvorbe legislatívy ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Martin Garaj, PhD.

  je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. Pracoval na najväčších ...

  zobraziť kurzy
 • Dr. Lucia Mrázková

  Personalistka, komunikačný špecialista, manažér, lektor, kouč, členka mediálneho tímu, moderátorka a komunikačný poradca. Dlhoročné pracovné skúsenosti v oblasti personalistiky, manažmentu, ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Beáta Hromadová

  Pracuje na Úrade pre verejné obstarávanie stále pracovisko Žilina na pozícii vedúcej. V minulosti pracovala na Úrade Žilinského samosprávneho kraja ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Martin Pelikán

  Advokát špecializujúci sa predovšetkým na oblasť záväzkového práva, práva obchodných spoločností a práva verejných zákaziek. Zaoberá sa komplexnou právnou úpravou ...

  zobraziť kurzy
 • doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.

  Zastáva funkciu riaditeľky odboru všeobecnej vnútornej správy na Ministerstve vnútra SR. Pred tým zastávala funkciu riaditeľky odboru priestupkov sekcie verejnej ...

  zobraziť kurzy
 • RNDr. Alexander Birčák

  Je úspešný manažér s dlhoročnými skúsenosťami vo vrcholových pozíciách v nadnárodných spoločnostiach v Prahe a v ČR. Je dlhoročným koučom, ...

  zobraziť kurzy
 • Ing. Aleš Špidla

  Je Prezidentom Českého inštitútu manažérov informačnej bezpečnosti. Ing. Aleš Špidla vyštudoval technickú kybernetiku. V roku 2011 ako riaditeľ odboru kybernetickej bezpečnosti ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Miroslav Knob

  Po absolvovaní Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne pôsobil 5 rokov na ÚOHS (na Slovensku ÚVO) ako vedúci oddelenia na ...

  zobraziť kurzy
 • Ing. Miriam Matisová

  lektorka  je dlhoročnou odborníčkou na účtovnú problematiku, Špecializuje sa na účtovníctvo a cestovné náhrady.

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Petra Kučák Nétryová, LL.M.

  Pracuje v oblasti finančnej kontroly a auditu od roku 2015, kedy začala pracovať na Ministerstve financií SR, na sekcii auditu a kontroly, kde ...

  zobraziť kurzy
 • Miroslav Šimko

  V digitálnom odvetví podniká od roku 2000. Špecialista pre webové aplikácie a automatizáciu údajov. Od roku 2015 špecialista na prepájanie ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Mariana Němcová

  Marketingový a obchodný špecialista, má dlhoročné pracovné skúsenosti na oddelení HR, komunikácie, mediálnej komunikácie a štúdium sociálnej a pracovnej psychológie ju ...

  zobraziť kurzy
 • Ing. Ondrej Kuruc, PhD., LL.M.

  Generálny riaditeľ sekcie verejného obstarávania na Ministerstve zdravotníctva SR. Vykonáva koncepčnú, koordinačnú a a kontrolnú činnosť na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Michal Garaj

  Mišo Garaj sa venuje verejnému obstarávaniu už viac ako 10 rokov. Začínal na ÚVO, na odbore námietok. Neskôr spoluzakladal kanceláriu ...

  zobraziť kurzy
 • Ivan Pauer

  prezident Stavebnej komory Slovenskej republiky,predseda správnej rady Výskumný, expertízny a znalecký ústav stavebný pri Stavebnej komore Slovenskej republiky n.o. Profesionálnu činnosť začal ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Vladimír Pirošík

  Advokát špecializujúci sa na informačnú legislatívu a komunálne právo a dlhoročný poslanec. Je certifikovaný mediátor. Spoluautor zákona č. 211/2000 z. z. ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Valér Rabenseifer

  Pracuje na pozícii vedúceho oddelenia správneho konania na Úrade vládneho auditu. Vykonáva dozor nad zákonnosťou a vecnou správnosťou rozhodnutí vydaných ...

  zobraziť kurzy
 • Ing. Rudolf Mozolík

  Pracuje ako  riaditeľ  odboru  petícií, sťažností a ostatných podaní  sekcie  kontroly na Úrade vlády SR. V oblasti prešetrovania sťažností a petícií pracuje už  23  ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Peter Mrázik, PhD.

  Poradca predsedníčky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Vedúci kancelárie riaditeľa SF EU, Slovenská agentúra životného prostredia, poverený riadením sekcie fondov ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Oskár Kuna

  Vedúci odboru kontroly verejného obstarávania (Sekcia Fondov EÚ) Slovenská agentúra životného prostredia. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti kontroly verejného obstarávania.

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Rastislav Duban

  Pracuje ako právnik na Ministerstvu financií SR na Sekcii majetkovo právnej. Špecializuje sa na prípravu a pripomienkovanie zmlúv v spolupráci ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Martin Pavluvčík, LL.M.

  Martin Pavluvčík, je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Právnickej fakulty Univerzity v Amsterdame, kde absolvoval postgraduálne štúdium ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Jaroslava Antalová

  Dlhodobo pracuje v oblasti riadenia ľudských zdrojov, pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov, z toho 20 rokov vo vedúcich pozíciách ako riaditeľka osobného ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Jana Bauerová, PhD.

  Zamestnankyňa Ministerstva vnútra SR Štátneho archívu v Bratislave, kde pracuje na úseku predarchívnej starostlivosti. Usmerňuje správu registratúry orgánov verejnej moci, orgánov ...

  zobraziť kurzy
 • Naďa Jankovičová

  Vyštudovala bakalársky titul Matematika so Štatistikou na Royal Holloway, University of London, United Kingdom. Potom magisterský titul Mathematics of Systems ...

  zobraziť kurzy
 • Ing. Dáša Lauková

  je generálnou riaditeľkou sekcie verejného obstarávania na Ministerstve financií SR.  V rokoch 2013 až 2022 zastávala na Ministerstve financií SR  funkciu ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Zuzana Paľová

  Je riaditeľkou odboru právnej podpory a technickej pomoci sekcie auditu a kontroly na Ministerstve financií SR. Jej pracovné  agenda je spätá s výkonom ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Matej Čakajda, LL.M.

  Lektor pracuje ako vedúci oddelenia kontroly na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. V rámci pracovnej agendy ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Ivan Pudiš

  Ivan Pudiš je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Štyri roky pracoval na Úrade pre verejné obstarávanie na odbore ...

  zobraziť kurzy
 • Doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD.

  Jana Galera Matúšová pôsobí v oblasti marketingovej komunikácie viac ako 20 rokov, pracovala na manažérskych pozíciách pre značky ako UniCredit ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Marek Griga

  V oblasti verejného obstarávania spája skúsenosti z pôsobenia u verejného obstarávateľa poradenskej spoločnosti pre verejné obstarávanie ako i prípravy ponúk ...

  zobraziť kurzy
 • Ing. Miroslav Šustek

  Ing. Miroslav Šustek je absolventom Stavebnej fakulty STU v Bratislave a venuje sa architektonickej, projekčnej a BIM konzultačnej činnosti. Aktívne ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Janka Miltáková

  Pracuje na sekcii verejného obstarávania na Ministerstve financií SR od roku 2017, kde zabezpečuje proces obstarávania zákaziek a poskytuje metodickú činnosť. ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Janka Debrecéniová, MJur, PhD.

  Pôsobí v advokátskej kancelárii Krivak & Co ako senior právnička. Antidiskriminačnému právu sa venuje viac ako 20 rokov. V roku 2007 bola ...

  zobraziť kurzy
 • Ing. Pavel Kalina

  Dlhoročné praktické skúsenosti na vedúcich pozíciách na Ministerstve zahraničných vecí ČR alebo Veľvyslanectvách ČR na zahraničných pobočkách - v Rusku, ...

  zobraziť kurzy
 • Bc. Miroslav Nagy dipl.z.z

  Po absolvovaní odboru urgentnej zdravotnej starostlivosti na univerzite v Prešove sa podieľal pri na tvorbe štátneho vzdelávacieho programu v študijnom ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Jaroslav Franta

  Pracuje na Ministerstvu financií na pozícii právnika na sekcii metodiky oddelenia verejného obstarávania. Zabezpečuje a zodpovedá za prípravu, organizáciu a realizáciu ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Miriam Dufeková

  Pracuje na pozícii hlavného radcu, na oddelení vysokoškolských politík na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.Špecializuje sa na vyhlášku ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Marcela Macová, PhD.

  Odborníčka v rámci poradenstva a lektorskej činnosti v oblasti ochrany osobných údajov. Je autorkou komentára k zákonu č. 428/2002 Z. z. ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Ján Kapec

  advokát advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners. Zameriava sa na verejné obstarávanie, obchodné právo a právo obchodných spoločností.

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Martin Boržík, LL.M.

  je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Alena Huťanová

  Lektorka v súčasnosti pracuje ako konzultant a poradca pre viacerých štátnych, ale aj privátnych klientov a popri tom od r. 2009 vykonáva tiež ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Dušan Predný

  advokát advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners. Zameriava sa na akvizície a predaj spoločností, vrátane due dilligence a prípravy transakčnej ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Branislav Hudec

  Pôsobí na Úrade pre verejné obstarávanie ako generálny riaditeľ sekcie metodiky a vzdelávania. Disponuje 18 ročnými skúsenosťami v oblasti verejného ...

  zobraziť kurzy
 • Tibor Škrabský

  Počas spolupráce s Európskou komisiou  nadobudol relevantné komunikačné zručnosti, mal možnosť pôsobiť a spolupracovať s niekoľkými multikultúrnymi tímami. Momentálne je zodpovedný za prípravu ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Kateřina Koláčková

  Vedúca oddelenia verejných zákaziek a podpredsedkyňa predstavenstva spoločnosti OTIDEA a.s. . V spoločnosti pracuje od začiatku jej činnosti. Realizuje všetky ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Lucie Moravčíková (Žilková)

  V oblasti verejného obstarávania pôsobí od roku 2009 so špecializáciou na právne aspekty procesov VO a súvisiacich otázok, otázky koncesií ...

  zobraziť kurzy
 • Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc.

  Pôsobí ako kontrolór a hlavný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Lektor je často prizvanou osobou k výkonom kontrolných aktivít vo ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Peter Rusiňák, PhD.

  Bývalý diplomat, špecialista na diplomatický protokol a spoločenskú etiketu. Pôsobil ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Portugalsku v rokoch 2000 ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Peter Kubovič

  Predseda Úradu pre verejné obstarávanie. V minulosti pôsobil na viacerých funkciách na ÚVO, naposledy aj ako člen Rady ÚVO a ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Zuzana Krajčovičová

  Pôsobí na pozícii riaditeľky kancelárie rady úradu. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti.

  zobraziť kurzy
 • PaedDr. Lýdia Ďurišová

  lektorka vzdelávacích kurzov v oblasti spisovnej slovenčiny, lektorka slovenčiny pre cudzincov, vysokoškolský pedagóg

  zobraziť kurzy
 • Ing. Martin Hoffmann

  Pracuje na pozícii hlavného štátneho radcu na oddelení EVO (Elektronické Verejné Obstarávanie).

  zobraziť kurzy
 • Ing. Anna Juráková, PhD.

  pracuje na pozícii riaditeľky Odboru vestníka a zoznamov na Úrade pre verejné obstarávanie

  zobraziť kurzy
Archív

Vyhľadávač školení

Partneri

Viac