Lektor neexistuje

Zoznam školení lektora

 • viac
  BRATISLAVA - Najefektívnejšie metódy akcelerácie mozgu + bonus – pamäť na čísla 20.6.2024
  Cena 168 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Zážitkový kurz prvej pomoci s osvedčením 19.6.2024
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Verejné obstarávanie z pohľadu vládneho auditu 21.5.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Opatrenia zamestnávateľa proti mobbingu, bossingu a harassmentu na pracovisku 15.5.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Teória informačného modelovania – BIM 11.6.2024
  Cena 180 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Aktualizačné vzdelávanie STAVEBNÝ DOZOR 4.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - VIP diskusné raňajky ohľadne sporných bodov NOVELY zákona o VO 19.4.2024
  Cena 78 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Príprava zákazky od A po Z – špecializované školenie z pohľadu zadávateľov aj dodávateľov po NOVELE 16.5.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - "Porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v teórii a rozhodovacej praxi" 14.5.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - KRITICKÉ MYSLENIE 5.6.2024
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  KOŠICE - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska – 2 denné školenie 22.5.2024-23.5.2024
  Cena 186 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - INFOZÁKON: aktuálne novely a riešenia najčastejších problémov z praxe štátnej správy a samosprávy 26.4.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Zákon o štátnej službe a jeho uplatnenie v praxi v roku 2024 - rady, tipy z praxe, eliminácia hlavných nedostatkov, návody riešení 21.5.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - "Pravidlá pre eurofondové VO na nové programové obdobie 2021-2027" 6.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Dodávatelia - Revízne postupy, ich príprava, právne súvislosti, obrana proti nesprávnemu/subjektívnemu rozhodovaniu a postupu verejného obstarávateľa/obstarávateľa 22.5.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Slovenčina pre pokročilých alebo Ako písať lepšie – pre verejnú správu aj súkromný sektor 6.6.2024
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE – Medzinárodné obchodné jednanie a protokol z PRAXE (Porovnanie štátov India, Čína, Rusko, Irán, Kórea) 14.5.2024
  Cena 60 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Krízová komunikácia a konflikty v mediácií - pre štátny i privátny sektor 22.5.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Toxické vzťahy v zamestnaní aj v osobnom živote - ako ich rozpoznať a riešiť 25.4.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Manažérske vzdelávanie - „Nový prístup k rozvoju manažérov / zamestnancov.“ alebo Ako zvýšiť svoj osobný výkon – Osobnostné portrétovanie Lumina Spark 17.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Zákon o správnom konaní v PRAXI 23.4.2024
  Cena 126 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Manažment hnevu – ako zvládať hnev v práci 23.5.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Komunikácia, PR, marketing a sociálne siete z PRAXE 7.5.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Správnosť zverejňovania zmlúv v CRZ - Výnimky zo zverejňovania a aké údaje sa nezverejnia/prekryjú 16.5.2024
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - "Finančná kontrola vykonávaná pri hospodárení s verejnými financiami" 23.5.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Právne minimum pre novinárov, hovorcov a komunikačných manažérov 25.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Aktualizačné vzdelávanie STAVBYVEDÚCI 7.5.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Dynamický nákupný systém verzus rámcová dohoda s opätovným otváraním 18.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Ako zlepšiť komunikáciu a spoluprácu v tíme 30.5.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Pracovná psychohygiena – praktický nácvik alebo Ako spracovať emočne náročné situácie v práci aj osobnom živote 27.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Rámcová dohoda a zmluva o dielo vo VO 7.5.2024
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi 13.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie 30.5.2024
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v I. polroku 2024 25.4.2024
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - OBSTARÁVAME PODROBNE. Verejné obstarávanie pre začiatočníkov – 2 dňové školenie 28.5.2024-29.5.2024
  Cena 186 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - EXCEL ľavou zadnou pre začiatočníkov / mierne pokročilých 21.5.2024
  Cena 132 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Ako nazerať a posudzovať delenie/nedelenie zákaziek 4.6.2024
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Excelentný tréning na DLHODOBÚ pamäť 30.5.2024
  Cena 168 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Správa registratúry v roku 2024 – aktuálna právna úprava a jej uplatnenie v praxi 27.5.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - INFOZÁKON: prehľad najväčších problémov škôl a ROPO a praktické rady v roku 2024 11.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Pripravovaná NOVELA zákona o verejnom obstarávaní 24.4.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Správa majetku štátu v roku 2024 so zameraním na nakladanie s majetkom štátu a uzatváranie zmlúv 29.5.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní 29.5.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v I. polroku 2024 5.6.2024
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Excelentný tréning na DLHODOBÚ pamäť 5.6.2024
  Cena 168 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi 6.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Antidiskriminačný zákon a jeho aplikácia v PRAXI 18.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Dodávatelia – Ako pochopiť súťažné podklady a pripraviť úspešnú ponuku v znení veľkej NOVELY 2024 13.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac