Zoznam lektorov

Na našich kurzoch sa stretnete s renomovanými odborníkmi z mnohých odvetví. Sami sa môžte presvedčiť, že sa jedná o zaujímavé osobnosti s bohatými skúsenosťami.

 • JUDr. Alexandra Vargová

  Je poverená riadením oddelenia verejného obstarávania, sekcia Európskych programov MHSR,  ktorý je sprostredkovateľský orgán pre  operačný program Integrovaná infraštruktúra a Program Slovensko, vykonávateľ a sprostredkovateľ Plánu obnovy ...

  celý profil
 • Ing. Hilda Regulová Gajdošová

  konateľ spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní a taktiež na realizáciu procesov verejného obstarávania pre verejných ...

  celý profil
 • Ing. Martin Papcún

  Lektor sa pohybuje v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde realizoval prevažne NLZ a zákazky realizované v EKS a jednak na ...

  celý profil
 • JUDr. Ladislav Orviský

  Lektor v minulosti pracoval ako vysokoškolský učiteľ (špecializácia pracovné právo a právo štátnej služby). Následne niekoľko rokov riadil útvar ľudských zdrojov verejnoprávnej inštitúcie a v súčasnosti pracuje ako právnik a metodik ...

  celý profil
 • JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA

  Advokátka s dlhoročnou praxou v oblasti verejného obstarávania. Problematikou verejných zákaziek sa zaoberá už od roku 2006, kedy začala pôsobiť na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže. Tu prešla niekoľkými ...

  celý profil
 • JUDr. Tomáš Buzinger

  V súčasnosti pôsobí ako hlavný štátny radca na Právnom odbore Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kde sa dlhodobo špecializuje na právne zastupovanie v súdnych konaniach o ...

  celý profil
 • René Műller

  Tréner so skoro 30 ročnou praxou tréningu pamäte a kreatívneho myslenia. Využíva a kombinuje metódy starej Číny, Indie, súčasné metódy aj vlastné. René Müller patrí k najlepším trénerom ...

  celý profil
 • Mgr. Katarína Hreusová

  Pracuje na Úrade pre verejné obstarávanie stále pracovisko Žilina. V minulosti pracovala na Úrade Žilinského samosprávneho kraja na pozícií vedúcej oddelenia verejného obstarávania. Má niekoľko ročné pracovné ...

  celý profil
 • JUDr. Róbert Majchrák

  V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ odboru legislatívno-právneho na Úrade pre verejné obstarávanie. Ako zamestnanec úradu sa taktiež aktívne podieľal na tvorbe legislatívy v oblasti verejného obstarávania, predovšetkým bol členom pracovnej ...

  celý profil
 • Mgr. Martin Garaj, PhD.

  je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. Pracoval na najväčších dopravných projektoch z fondov EÚ, ktoré sa realizovali ...

  celý profil
 • Dr. Lucia Mrázková

  Personalistka, komunikačný špecialista, manažér, lektor, kouč, členka mediálneho tímu, moderátorka a komunikačný poradca. Dlhoročné pracovné skúsenosti v oblasti personalistiky, manažmentu, obchodníckych zručností pre firmy aj štátnu a ...

  celý profil
 • JUDr. Beáta Hromadová

  Pracuje na Úrade pre verejné obstarávanie stále pracovisko Žilina na pozícii vedúcej. V minulosti pracovala na Úrade Žilinského samosprávneho kraja na oddelení verejného obstarávania. Má niekoľko ročné ...

  celý profil
 • Mgr. Martin Pelikán

  Advokát špecializujúci sa predovšetkým na oblasť záväzkového práva, práva obchodných spoločností a práva verejných zákaziek. Zaoberá sa komplexnou právnou úpravou zmluvného práva a ďalšej súvisiacej legislatívy. ...

  celý profil
 • doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.

  Zastáva funkciu riaditeľky odboru všeobecnej vnútornej správy na Ministerstve vnútra SR. Pred tým zastávala funkciu riaditeľky odboru priestupkov sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR. Špecializuje sa na ...

  celý profil
 • RNDr. Alexander Birčák

  Je úspešný manažér s dlhoročnými skúsenosťami vo vrcholových pozíciách v nadnárodných spoločnostiach v Prahe a v ČR. Je dlhoročným koučom, lektorom manažérskych školení a osobného rozvoja. Alexander ...

  celý profil
 • Ing. Aleš Špidla

  Je Prezidentom Českého inštitútu manažérov informačnej bezpečnosti. Ing. Aleš Špidla vyštudoval technickú kybernetiku. V roku 2011 ako riaditeľ odboru kybernetickej bezpečnosti na Ministerstve vnútra ČR koncipoval stratégiu kybernetickej ...

  celý profil
 • Mgr. Miroslav Knob

  Po absolvovaní Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne pôsobil 5 rokov na ÚOHS (na Slovensku ÚVO) ako vedúci oddelenia na Sekcii verejných zákaziek. Zbieral skúsenosti aj na ...

  celý profil
 • Ing. Miriam Matisová

  lektorka  je dlhoročnou odborníčkou na účtovnú problematiku, Špecializuje sa na účtovníctvo a cestovné náhrady.

  celý profil
 • Mgr. Petra Kučák Nétryová, LL.M.

  Pracuje v oblasti finančnej kontroly a auditu od roku 2015, kedy začala pracovať na Ministerstve financií SR, na sekcii auditu a kontroly, kde v súčasnosti pôsobí ako vedúca oddelenia legislatívy a metodiky ...

  celý profil
 • Miroslav Šimko

  V digitálnom odvetví podniká od roku 2000. Špecialista pre webové aplikácie a automatizáciu údajov. Od roku 2015 špecialista na prepájanie a automatizáciu viacerých programov v spoločnostiach do ...

  celý profil
 • Mgr. Mariana Němcová

  Marketingový a obchodný špecialista, má dlhoročné pracovné skúsenosti na oddelení HR, komunikácie, mediálnej komunikácie a štúdium sociálnej a pracovnej psychológie ju priviedli k silnému citu pre prácu s ...

  celý profil
 • Ing. Ondrej Kuruc, PhD., LL.M.

  Generálny riaditeľ sekcie verejného obstarávania na Ministerstve zdravotníctva SR. Vykonáva koncepčnú, koordinačnú a a kontrolnú činnosť na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR v oblasti verejného obstarávania. Koordinuje a metodicky ...

  celý profil
 • Mgr. Michal Garaj

  Mišo Garaj sa venuje verejnému obstarávaniu už viac ako 10 rokov. Začínal na ÚVO, na odbore námietok. Neskôr spoluzakladal kanceláriu rady ÚVO, kde pôsobil až do roku ...

  celý profil
 • Ivan Pauer

  prezident Stavebnej komory Slovenskej republiky,predseda správnej rady Výskumný, expertízny a znalecký ústav stavebný pri Stavebnej komore Slovenskej republiky n.o. Profesionálnu činnosť začal už v roku 1975 popri hlavnom zamestnaní  ...

  celý profil
 • Mgr. Vladimír Pirošík

  Advokát špecializujúci sa na informačnú legislatívu a komunálne právo a dlhoročný poslanec. Je certifikovaný mediátor. Spoluautor zákona č. 211/2000 z. z. o slobode informácií. Ukončil Právnickú fakultu UK v roku ...

  celý profil
 • Mgr. Valér Rabenseifer

  Pracuje na pozícii vedúceho oddelenia správneho konania na Úrade vládneho auditu. Vykonáva dozor nad zákonnosťou a vecnou správnosťou rozhodnutí vydaných v rámci oddelenia na 1. stupni vo ...

  celý profil
 • Ing. Rudolf Mozolík

  Pracuje ako  riaditeľ  odboru  petícií, sťažností a ostatných podaní  sekcie  kontroly na Úrade vlády SR. V oblasti prešetrovania sťažností a petícií pracuje už  23  rokov,  pričom v tejto oblasti začal  pracovať od  ...

  celý profil
 • Mgr. Peter Mrázik, PhD.

  Poradca predsedníčky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Vedúci kancelárie riaditeľa SF EU, Slovenská agentúra životného prostredia, poverený riadením sekcie fondov EU. Dlhoročný odborník v oblasti verejného obstarávania, kontroly ...

  celý profil
 • Mgr. Oskár Kuna

  Vedúci odboru kontroly verejného obstarávania (Sekcia Fondov EÚ) Slovenská agentúra životného prostredia. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti kontroly verejného obstarávania.

  celý profil
 • Mgr. Rastislav Duban

  Pracuje ako právnik na Ministerstvu financií SR na Sekcii majetkovo právnej. Špecializuje sa na prípravu a pripomienkovanie zmlúv v spolupráci s príslušným oddelením, kontrolu dodržiavania zmlúv a ...

  celý profil
 • JUDr. Martin Pavluvčík, LL.M.

  Martin Pavluvčík, je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Právnickej fakulty Univerzity v Amsterdame, kde absolvoval postgraduálne štúdium v obore medzinárodné právo a právo Európskej únie. Pred ...

  celý profil
 • Mgr. Jaroslava Antalová

  Dlhodobo pracuje v oblasti riadenia ľudských zdrojov, pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov, z toho 20 rokov vo vedúcich pozíciách ako riaditeľka osobného úradu na ministerstve a v iných orgánoch štátnej správy ...

  celý profil
 • Mgr. Jana Bauerová, PhD.

  Zamestnankyňa Ministerstva vnútra SR Štátneho archívu v Bratislave, kde pracuje na úseku predarchívnej starostlivosti. Usmerňuje správu registratúry orgánov verejnej moci, orgánov samosprávy, justičných orgánoch, bánk, škôl, zdravotníckych a ...

  celý profil
 • Naďa Jankovičová

  Vyštudovala bakalársky titul Matematika so Štatistikou na Royal Holloway, University of London, United Kingdom. Potom magisterský titul Mathematics of Systems na University of Warwick, United Kingdom. Pracovala ...

  celý profil
 • Ing. Dáša Lauková

  je generálnou riaditeľkou sekcie verejného obstarávania na Ministerstve financií SR.  V rokoch 2013 až 2022 zastávala na Ministerstve financií SR  funkciu riaditeľky odboru pre centrálne verejné obstarávanie, kde ...

  celý profil
 • JUDr. Zuzana Paľová

  Je riaditeľkou odboru právnej podpory a technickej pomoci sekcie auditu a kontroly na Ministerstve financií SR. Jej pracovné  agenda je spätá s výkonom vládnych auditov fondov Európskej únie ako aj ...

  celý profil
 • JUDr. Matej Čakajda, LL.M.

  Lektor pracuje ako vedúci oddelenia kontroly na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. V rámci pracovnej agendy sa zameriava na právnu reguláciu a dohľad ...

  celý profil
 • Mgr. Ivan Pudiš

  Ivan Pudiš je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Štyri roky pracoval na Úrade pre verejné obstarávanie na odbore námietok a dohľadu. Od roku 2019 pracuje ...

  celý profil
 • Doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD.

  Jana Galera Matúšová pôsobí v oblasti marketingovej komunikácie viac ako 20 rokov, pracovala na manažérskych pozíciách pre značky ako UniCredit Bank (Slovensko), SAZKA (Česká republika), Marks and ...

  celý profil
 • JUDr. Marek Griga

  V oblasti verejného obstarávania spája skúsenosti z pôsobenia u verejného obstarávateľa poradenskej spoločnosti pre verejné obstarávanie ako i prípravy ponúk pre uchádzača z pozície interného zamestnanca. Počas ...

  celý profil
 • Ing. Miroslav Šustek

  Ing. Miroslav Šustek je absolventom Stavebnej fakulty STU v Bratislave a venuje sa architektonickej, projekčnej a BIM konzultačnej činnosti. Aktívne sa zaujíma o informačné modelovanie stavieb, virtuálnu ...

  celý profil
 • Mgr. Janka Miltáková

  Pracuje na sekcii verejného obstarávania na Ministerstve financií SR od roku 2017, kde zabezpečuje proces obstarávania zákaziek a poskytuje metodickú činnosť. Verejnému obstarávaniu sa profesionálne venuje od roku ...

  celý profil
 • Mgr. Janka Debrecéniová, MJur, PhD.

  Pôsobí v advokátskej kancelárii Krivak & Co ako senior právnička. Antidiskriminačnému právu sa venuje viac ako 20 rokov. V roku 2007 bola členkou vládnej medzirezortnej komisie pre novelizáciu antidiskriminačného zákona. ...

  celý profil
 • Ing. Pavel Kalina

  Dlhoročné praktické skúsenosti na vedúcich pozíciách na Ministerstve zahraničných vecí ČR alebo Veľvyslanectvách ČR na zahraničných pobočkách - v Rusku, Iráne, Číne, Indii, Južnej Kórei, Iráku, Saudskej ...

  celý profil
 • Bc. Miroslav Nagy dipl.z.z

  Po absolvovaní odboru urgentnej zdravotnej starostlivosti na univerzite v Prešove sa podieľal pri na tvorbe štátneho vzdelávacieho programu v študijnom odbore zdravotnícky záchranár. Postupne sa vypracoval na ...

  celý profil
 • Mgr. Jaroslav Franta

  Pracuje na Ministerstvu financií na pozícii právnika na sekcii metodiky oddelenia verejného obstarávania. Zabezpečuje a zodpovedá za prípravu, organizáciu a realizáciu jednotlivých postupov verejného obstarávania zákaziek podľa zákona ...

  celý profil
 • Mgr. Miriam Dufeková

  Pracuje na pozícii hlavného radcu, na oddelení vysokoškolských politík na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.Špecializuje sa na vyhlášku MŠ SR č. 102/2006 Z. z. o ...

  celý profil
 • JUDr. Marcela Macová, PhD.

  Odborníčka v rámci poradenstva a lektorskej činnosti v oblasti ochrany osobných údajov. Je autorkou komentára k zákonu č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Venuje sa téme ochrana ...

  celý profil
 • Mgr. Ján Kapec

  advokát advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners. Zameriava sa na verejné obstarávanie, obchodné právo a právo obchodných spoločností.

  celý profil
 • JUDr. Martin Boržík, LL.M.

  je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj ako audítor ...

  celý profil
 • JUDr. Alena Huťanová

  Lektorka v súčasnosti pracuje ako konzultant a poradca pre viacerých štátnych, ale aj privátnych klientov a popri tom od r. 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie. ...

  celý profil
 • Mgr. Dušan Predný

  advokát advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners. Zameriava sa na akvizície a predaj spoločností, vrátane due dilligence a prípravy transakčnej dokumentácie, ako aj právo obchodných spoločností vrátane ...

  celý profil
 • Mgr. Branislav Hudec

  Pôsobí na Úrade pre verejné obstarávanie ako generálny riaditeľ sekcie metodiky a vzdelávania. Disponuje 18 ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania, vrátane skúseností na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja ...

  celý profil
 • Tibor Škrabský

  Počas spolupráce s Európskou komisiou  nadobudol relevantné komunikačné zručnosti, mal možnosť pôsobiť a spolupracovať s niekoľkými multikultúrnymi tímami. Momentálne je zodpovedný za prípravu a realizáciu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie ...

  celý profil
 • Mgr. Kateřina Koláčková

  Vedúca oddelenia verejných zákaziek a podpredsedkyňa predstavenstva spoločnosti OTIDEA a.s. . V spoločnosti pracuje od začiatku jej činnosti. Realizuje všetky druhy a postupy verejného obstarávania. Aktívne prednáša ...

  celý profil
 • Mgr. Lucie Moravčíková (Žilková)

  V oblasti verejného obstarávania pôsobí od roku 2009 so špecializáciou na právne aspekty procesov VO a súvisiacich otázok, otázky koncesií a elektronických nástrojov. V súčasnosti pôsobí na ...

  celý profil
 • Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc.

  Pôsobí ako kontrolór a hlavný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Lektor je často prizvanou osobou k výkonom kontrolných aktivít vo verejnej správe. Dlhodobo sa venuje problematike práva ...

  celý profil
 • JUDr. Peter Rusiňák, PhD.

  Bývalý diplomat, špecialista na diplomatický protokol a spoločenskú etiketu. Pôsobil ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Portugalsku v rokoch 2000 - 2004. Vysokoškolský pedagóg v oblasti diplomacie, ...

  celý profil
 • JUDr. Peter Kubovič

  Predseda Úradu pre verejné obstarávanie. V minulosti pôsobil na viacerých funkciách na ÚVO, naposledy aj ako člen Rady ÚVO a bol tiež vedúcim útvaru verejného obstarávania na ...

  celý profil
 • JUDr. Zuzana Krajčovičová

  Pôsobí na pozícii riaditeľky kancelárie rady úradu. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti.

  celý profil
 • PaedDr. Lýdia Ďurišová

  lektorka vzdelávacích kurzov v oblasti spisovnej slovenčiny, lektorka slovenčiny pre cudzincov, vysokoškolský pedagóg

  celý profil
 • Ing. Martin Hoffmann

  Pracuje na pozícii hlavného štátneho radcu na oddelení EVO (Elektronické Verejné Obstarávanie).

  celý profil
 • Ing. Anna Juráková, PhD.

  pracuje na pozícii riaditeľky Odboru vestníka a zoznamov na Úrade pre verejné obstarávanie

  celý profil

Partneri

Viac