Ing. Martin Papcún

Ing. Martin Papcún

Lektor sa pohybuje v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde realizoval prevažne NLZ a zákazky realizované v EKS a jednak na strane kontrolóra na SO/RO, kde sa venoval kontrole verejného obstarávania a výkonu kontrol na mieste projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Vo svojich prednáškach prelína teoretický výklad zákona s praktickými príkladmi z praxe. Zúčastnil sa viacerých rokovaní v rámci kontrol zákaziek na ÚVO i pred zástupcami EK. Svoj pohľad na verejné obstarávanie dopĺňa pohľadom kontrolóra SO/RO a SFK (aktuálne orgán auditu) a pomôže Vám pripraviť Vaše verejné obstarávanie tak, aby obstálo pred každou kontrolou. Lektor sa venuje aj spolupráci s fakultami vysokých škôl a občasnej publikačnej činnosti v časopise VO v kocke.

 • Profesné skúsenosti

  Pracoval na pozícii vedúceho referátu verejného obstarávania na Košickom samosprávnom kraji, Odbor pre verejné obstarávanie, kontroling a interný audit, kde sa podieľa na:
  - Koncepčnej príprave verejných obstarávaní
  - Príprave vzorov súťažných podkladov a dokumentov z procesu verejného obstarávania
  - Vykonávaní verejných obstarávaní pre KSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
  - Metodickom usmerňovaní v oblasti verejného obstarávania
  - Zastupovaní zamestnávateľa pred Úradom pre verejné obstarávanie v prípadoch konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
  - Riešení prípadov revíznych postupov

  Má dlhoročné skúsenosti pri vykonávaní overovania a kontroly verejného obstarávania v zmysle riadiacej dokumentácie pre Regionálny operačný program, pri vykonávaní matematickej a vecnej kontroly žiadostí o platbu, pri komplexnej následnej finančnej kontroly hospodárenia organizácii v pôsobnosti Krajského samosprávneho kraja.
 • Publikačná činnosť

  • Verejné obstarávanie a kontrola na mieste – najčastejšie nedostatky (Prednáška a prezentácia pre prijímateľov z ROP)
  • SO/RO pre ROP – Žiadosti o NFP – Verejné obstarávanie – Kontrola namieste – Finančné riadenie (Prednáška a prezentácia pre prijímateľov z ROP)
  • Neobávajte sa financovania projektu a jeho kontroly na mieste (Brožúra pre prijímateľov z ROP)

Zoznam školení lektora Ing. Martin Papcún

 • viac
  ONLINE - VO pre pokročilejších obstarávateľov- Staňte sa odborníkmi na VO 15.6.2023
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Dodávatelia - čo musí ponuka obsahovať, ako preukázať podmienky účasti, na čo si dať pozor pri predkladaní ponuky, vrátane aktuálnych zmien 22.6.2023
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - PRIAME ROKOVACIE KONANIE a kedy ho použiť 31.5.2023
  Cena 72 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek - nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska – 2 denné školenie 16.8.2023-17.8.2023
  Cena 186 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac