Mgr. Valér Rabenseifer

Mgr. Valér Rabenseifer

Pracuje na pozícii vedúceho oddelenia správneho konania na Úrade vládneho auditu. Vykonáva dozor nad zákonnosťou a vecnou správnosťou rozhodnutí vydaných v rámci oddelenia na 1. stupni vo veci porušenia finančnej disciplíny podľa zákona č. 523/2004 Z. z., porušenia povinností stanovených zákonom č. 523/2004 Z. z., zákonom č. 374/2014 Z. z., zákonom č. 357/2015 Z. z. a
zákonom č. 278/1993 Z. z., zodpovednosť za správu a vymáhanie pohľadávok štátu v správe Úradu vládneho auditu. Realizuje aj konzultačnú a poradenská činnosť vo veciach patriacich do pôsobnosti Úradu vládneho auditu ako správneho orgánu a taktiež lektorskú činnosť v oblasti porušenia finančnej disciplíny.

Zoznam školení lektora Mgr. Valér Rabenseifer

  • viac
    BRATISLAVA - "Porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v teórii a rozhodovacej praxi" 8.10.2024
    Cena 120 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac