Mgr. Jaroslav Franta

Mgr. Jaroslav Franta

Pracuje na Ministerstvu financií na pozícii právnika na sekcii metodiky oddelenia verejného obstarávania. 

Zabezpečuje a zodpovedá za prípravu, organizáciu a realizáciu jednotlivých postupov verejného obstarávania zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, za uplatňovanie všeobecných záväzných právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania a uplatňovanie rozpočtových pravidiel. Realizuje centrálne verejné obstarávania vybraných komodít pre organizácie rezortu MF SR, ústredné orgány štátnej správy a ďalšie inštitúcie.

 • Špecializácia lektora

  špecializuje sa na:
  - koordinačnú činnosť a metodické usmerňovanie procesu verejného obstarávania,
  - vypracovávanie plánu verejného obstarávania,
  - vypracovávanie súhrnných správ o zákazkách s nízkou hodnotou,
  - zabezpečovanie prípravnej dokumentácie,
  - prípravu a spracovanie súťažných podkladov,
  - zúčastňovanie sa na zasadnutiach k vyhodnoteniu ponúk ako člen komisie,
  - realizáciu prieskumov trhu v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní,
  - výkon dohľadu verejného obstarávateľa pri realizácii zákaziek

Partneri

Viac