Mgr. Janka Debrecéniová, MJur, PhD.

Mgr. Janka Debrecéniová, MJur, PhD.

Pôsobí v advokátskej kancelárii Krivak & Co ako senior právnička. Antidiskriminačnému právu sa venuje viac ako 20 rokov. V roku 2007 bola členkou vládnej medzirezortnej komisie pre novelizáciu antidiskriminačného zákona. V oblasti nediskriminácie a rovného zaobchádzania sa podieľala aj na novelizácii ďalších právnych predpisov – napríklad Zákonníka práce, zákona o rodičovskom príspevku, zákona o súdnych poplatkoch či Civilného sporového poriadku. Ako poverená zástupkyňa združenia Občan, demokracia a zodpovednosť, svojho predchádzajúceho pôsobiska, v súdnych konaniach úspešne zastupovala  viacero osôb, ktoré boli dotknuté diskrimináciou v zamestnaní. V oblasti rovného zaobchádzania takisto viedla mnoho vzdelávacích podujatí pre súdy (vrátane Najvyššieho súdu SR a podujatí pre poradcov a poradkyne Ústavného súdu SR), inšpektoráty práce, centrá právnej pomoci, ministerstvá a iné orgány verejnej správy, ale aj pre mimovládne organizácie či firmy. V rokoch 2009 – 2016 bola členkou Európskej siete právnych expertiek a expertov pre oblasť rodovej rovnosti a nediskriminácie, ktorá pre Európsku komisiu vypracúva správy o implementácii antidiskriminačných smerníc EÚ. V súčasnosti pôsobí aj ako poradkyňa Kancelárie Najvyššieho súdu SR a v rokoch 2021 – 2023 pôsobila ako externá súdna poradkyňa na Ústavnom súde SR. V rámci bohatej publikačnej činnosti je napríklad autorkou komentára k antidiskriminačnému zákonu (Antidiskriminačný zákon : Komentár. Občan a demokracia, 2008).

Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Následne absolvovala postgraduálne štúdium v odbore európske právo a právna komparatistika na Oxfordskej univerzite. Doktorandské štúdium absolvovala na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. 

 • Špecializácia lektora

    

 • Profesné skúsenosti

  Advokátska kancelária Krivak & Co poskytuje už od roku 1996 vysokokvalitné právne služby v širokom spektre oblastí vrátane práva verejného obstarávania, práva obchodných spoločností, bankového a finančného práva, stavebného práva, práva k nehnuteľnostiam či pracovného práva. Poskytuje aj komplexné právne služby v oblasti antidiskriminačného práva, a to tak subjektom,  ktoré sú povinné dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania (zamestnávatelia, predajcovia tovarov a poskytovatelia služieb, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, sociálnych služieb a vzdelávania), ako aj osobám, ktoré sú dotknuté diskrimináciou.    

Zoznam školení lektora Mgr. Janka Debrecéniová, MJur, PhD.

 • viac
  ONLINE - Antidiskriminačný zákon a jeho aplikácia v PRAXI 30.10.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac