Mgr. Petra Kučák Nétryová, LL.M.

Pracuje v oblasti finančnej kontroly a auditu od roku 2015, kedy začala pracovať na Ministerstve financií SR, na sekcii auditu a kontroly, kde v súčasnosti pôsobí ako vedúca oddelenia legislatívy a metodiky pre kontrolu a audit. Do jej agendy spadá najmä metodické usmerňovanie finančnej kontroly a auditu vykonávaných podľa zákona o finančnej kontrole a audite ako aj zabezpečovanie systémových opatrení na rozvoj vládneho, vnútorného auditu a finančnej kontroly v SR. V tejto súvislosti s kolegami z ministerstva pripravila v roku 2018 novelu zákona o finančnej kontrole a audite účinnú od 1. 1. 2019. Vzhľadom na požiadavky z aplikačnej praxe a najmä v nadväznosti na požiadavky vyplývajúce z nariadení EÚ na nové programové obdobie 2021-2027, pristúpila s kolegami aktuálne k príprave ďalšej  novely zákona o finančnej kontrole a audite s plánovanou účinnosťou od 1. 3. 2022.

  • Špecializácia lektora

    V rámci svojej profesnej činnosti taktiež vykonáva aktívne lektorskú činnosť na témy súvisiace s aplikáciou ustanovení zákona o finančnej kontrole a audite. Vzhľadom na jeho pôsobnosť priebežne sleduje a analyzuje trendy v oblasti kontrolnej činnosti či už na národnej úrovni ako aj na úrovni EÚ, keďže oddelenie legislatívy a metodiky pre kontrolu a audit plní funkciu tzv. centrálnej harmonizačnej jednotky pre oblasť verejnej vnútornej kontroly. Jej každodenná agenda je spätá aj s implementáciou fondov EÚ, ako aj iných prostriedkov poskytovaných SR zo zahraničia.

    Úspešne absolvovala magisterské štúdium na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, pričom na uvedenej univerzite úspešne ukončila aj magisterské štúdium na Právnickej fakulte. Titul „LL.M.“ si priniesla z holandského Leidenu, kde študovala medzinárodné právo.

Partneri

Viac