Ivan Pauer

Ivan Pauer

prezident Stavebnej komory Slovenskej republiky,
predseda správnej rady Výskumný, expertízny a znalecký ústav stavebný pri Stavebnej komore Slovenskej republiky n.o.

 • Profesionálnu činnosť začal už v roku 1975 popri hlavnom zamestnaní  ako pomocný majster stavebnej výroby a neskôr ako majster stavebnej výroby (Mestský stavebný podnik Nitra), následne od roku 1986 pokračoval ako stavbyvedúci
 • Od roku 1979 začal vykonávať činnosť staveného dozoru v rámci funkcie samostatný investičný referent (DUSLO n.p.Šaľa s pokračovaním v iných vtedajších podnikov).
 • Priebežne vykonáva diagnostiku závad bytových panelových domov, navrhuje riešenie na ich odstránenie a vyhotovuje odborné posudky pre vlastníkov, stavebníkov, správcov, alebo súdy.
 • V rámci svojej podnikateľskej činnosti vykonáva stavebný dozor hlavne pri obnove stavieb doposiaľ.

 • Špecializácia lektora

  Iná odborná činnosť:
  2013 autor systémového akreditovaných vzdelávacích programov pre odbornú spôsobilosť a kvalifikácie v stavebníctve č. POA: 3326/2013/43/1, majster stavebnej výroby;
  3326/2013/43/2 – stavbyvedúci; 3326/2013/43/3 – stavebný dozor a 3326/2013/43/4 projektant podľa zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a zákona č. 568/2001 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.
  Autor kvalifikačných štandardov pre vybrané remeslá a odborné kvalifikácie v stavebníctvemvypracovaných na žiadosť MŠVVaŠ SR v roku 2012.
  Autor a spoluautor alternatívneho systémového „Stavebného zákona“ (Zákon o urbanizme, Zákon o územnom plánovaní a Zákon o stavebnom poriadku) a predseda úzkej nevládnej odbornej komisie pre tento alternatívny „Stavebný zákon“. Tento návrh bol ešte v roku
  2012 ponúknutý vláde SR, ale nebol doposiaľ prijatý pre svoju „revolučnosť“ ale hlavne neochotu riešiť urbanizmus, ako súčasť legislatívy pre stavebníctvo a hospodárstvo a dlhodobého rozvoja Slovenskej republiky. (Bola prijaté len koncepcia rozdelenia pôvodného zákona na teraz dva zákony.)
  Od roku 2016 je doposiaľ členom parlamentného výboru pre výstavbu, dopravu a cestovný
  ruch pri NR SR.
  V roku 2018 až 2020 bol členom konzultačnej komisie pre nový stavebný zákon MDaV SR.
  Od roku 2020 je členom dvoch komisií pre technické normy Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
 • Profesné skúsenosti

  Funkčné zaradenie a kvalifikácie:
  1975-1977 samostatný rozpočtár a projektant – konštruktér DRUPOS s.v.d. Nitra,
  1977-1978 samostatný prípravár a cenár hlavnej stavebnej výroby HSV Hydromeliorácie š.p. Nitra,
  1978-1979 samostatný referent investičnej výstavby a technický dozor Duslo s.p. Šal’a,
  1979-1982 samostatný referent a vedúci investičnej výstavby Bioveta š.p. Nitra,
  1982-1986 samostatný referent investičnej výstavby, technický dozor a vedúci strediska CEVA servis k.p. pracovisko ACZ Nitra,
  1986-1990 vedúci pridružených kovovýrob pre vlastné patentované ľahké oceľové
  konštrukcie a zavádzanie systémom samofinancovania v JRD Hybe, Agrochemický podnik š.p. Zvolen, Státní statky š.p. Český Krumlov, Agrochemický podnik š.p. Čadca,
  1990-1995 súkromné podnikanie na živnosť,
  1995-1998 konateľ, Oceľové konštrukcie GiPA spol.s.r.o.,
  1999-2018 konateľ spoločnosti GiPA system, spol.s r.o.,  od 2016 konateľ spoločnosti PS STAVBY A PROJEKTY, s.r.o. ****  od 2010 prezident SASDARS Slovenská asociácia stav.dozorov a odb. spôsob.osôb  od 2013 prezident SSATA Slovenská stavebná a technická akadémia
  od 2015 prezident SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky
  od 2020 predseda správnej rady VEZUS-SKSR Výskumný, expertízny a znalecký ústav
  pri Stavebnej komore Slovenskej republiky n.o.
  Aktivity od r. 2010:
  Od 2010 na vyžiadanie publikuje rôzne odborné články o problematike obnovy bytových domov a porúch stavieb pre vydavateľstvo JAGA v periodiku Správa budov, vo vydavateľstve V.O.Č. pre periodikum SPÁVCA a niektoré denníky, hlavne PRAVDA a Hospodárske noviny.
  Od 2010 vykonáva odbornú poradenskú činnosť pre širokú verejnosť vrátane verejnej a miestnej správy, vyhotovuje odborné stanoviská a vyjadrenia v rámci súdnych sporov v oblasti stavebníctva.
  Od roku 2010 prednášková činnosť na odborných konferenciách zameraných na správu
  a obnovu bytového fondu v SR pre KOBD, SFRB, SVTS, CSS, SZBD, Verlag Dashoffer, Forum media, a i.
  Zakladateľ odborných vzdelávacích, profesijných a stavovských občianskych združení:
  Rok 2010 – založil „SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby“ o.z.
  Rok 2013 – založil Slovenskú stavebnú a technickú akadémiu SSATA o.z.
  Rok 2015 – založil Stavebnú komoru Slovenskej republiky SKSR o.z.
  Rok 2020 – člen predsedníctva Inštitút sociálno–ekonomických otázok (ISEO) o.z.
  Rok 2020 – spoluzakladateľ Výskumný, expertízny a znalecký ústav pri Stavebnej komore Slovenskej republiky n.o.

Zoznam školení lektora Ivan Pauer

 • viac
  ONLINE - Aktualizačné vzdelávanie STAVBYVEDÚCI 2.10.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac