JUDr. Róbert Majchrák

JUDr. Róbert Majchrák

V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ odboru legislatívno-právneho na Úrade pre verejné obstarávanie. Ako zamestnanec úradu sa taktiež aktívne podieľal na tvorbe legislatívy v oblasti verejného obstarávania, predovšetkým bol členom pracovnej skupiny pre transpozíciu nových smerníc v oblasti verejného obstarávania, ktorá v rámci určeného gestorstva pripravovala legislatívnu úpravu nového zákona o verejnom obstarávaní.  

  • Špecializácia lektora

    Špecializuje sa a aktívne sa podieľa na tvorbe legislatívy v oblasti verejného obstarávania, predovšetkým bol členom pracovnej skupiny pre transpozíciu nových smerníc v oblasti verejného obstarávania, ktorá v rámci určeného gestorstva pripravovala legislatívnu úpravu nového zákona o verejnom obstarávaní.  
  • Profesné skúsenosti

    Po absolvovaní právnickej fakulty Trnavskej univerzity vstúpil v roku 2006 do štátnozamestnaneckého pomeru na Úrade pre verejné obstarávanie, kde vykonával v rámci rôznych pracovných pozícií prierezovú odbornú agendu, ktorá sa týkala predovšetkým agendy sporových súdnych konaní, vedenia správnych konaní s rôznym predmetom  – ako napríklad ukladanie sankcií za správne delikty, rozhodovanie o námietkach, rozhodovanie o riadnych opravných prostriedkoch. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ odboru legislatívno-právneho na Úrade pre verejné obstarávanie. Ako zamestnanec úradu sa taktiež aktívne podieľal na tvorbe legislatívy v oblasti verejného obstarávania, predovšetkým bol členom pracovnej skupiny pre transpozíciu nových smerníc v oblasti verejného obstarávania, ktorá v rámci určeného gestorstva pripravovala legislatívnu úpravu nového zákona o verejnom obstarávaní.  

Partneri

Viac