JUDr. Zuzana Krajčovičová

JUDr. Zuzana Krajčovičová

Pôsobí na pozícii riaditeľky kancelárie rady úradu. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti.

  • Špecializácia lektora

    Počas svojej pôsobnosti na Úrade pre verejné obstarávanie sa zaoberala najmä metodickou a legislatívnou činnosťou, rozhodovaniu o námietkach v procese verejného obstarávania, ukladaniu pokút za správne delikty vo verejnom obstarávaní, školiacej a vzdelávacej činnosti a zastupovaniu úradu pred súdmi v konaniach o preskúmanie zákonností rozhodnutí úradu.
  • Profesné skúsenosti

    Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 2005 pôsobí na Úrade pre verejné obstarávanie.     V rokoch 2005 – 2006 pôsobila tiež ako tajomník osobitnej (rozkladovej) komisie úradu. V období rokov 2006 – 2010 bola riaditeľkou odboru rozhodnutí o námietkach.

Partneri

Viac