Ing. Hilda Regulová Gajdošová

Ing. Hilda Regulová Gajdošová

konateľ spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., lektor verejného obstarávania, špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní, na realizáciu procesov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, kde realizuje prednášky na tému verejného obstarávania z pohľadu praxe. Členka Únie profesionálov verejného obstarávania. Členka autorského kolektívu učebnice NHF „Rozpočtová teória, politika a prax“ na tému „Verejné obstarávanie“. Je konkurzným a reštrukturalizačným správcom podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zapísaný v zozname správcov, vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR.

 • Špecializácia lektora

  Špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní a taktiež na realizáciu procesov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, Katedrou financií, kde v rámci predmetu „Verejné rozpočty“ realizuje prednášky na tému verejného obstarávania z pohľadu praxe. Členka autorského kolektívu v rámci prípravy novej učebnice NHF pre predmet „Rozpočtová teória, politika a prax“ so zameraním na „Verejné obstarávanie“. Okrem uvedeného je konkurzným a reštrukturalizačným správcom, špecializuje na problematiku v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.
 • Profesné skúsenosti

  Na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky pôsobila na pozícii generálnej riaditeľky Sekcie ekonomiky a projektového riadenia, kde sa venovala politike, stratégii a koncepcii v oblasti štátnej správy v rezorte kultúry a v danej odbornej oblasti, prierezovej a medzirezortnej činnosti. Riadila ekonomiku, projekty a procesy v rezorte Ministerstva kultúry SR, v portfóliu 32 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR. V Slovenskom rozhlase bola Riaditeľkou pre ekonomiku a správu.
 • Publikačná činnosť

  Spoluprácuje na dizertačných projektoch a publikačnej činnosti ako oponentka a recenzentka učebníc pre Ekonomickú univerzitu:
  • Macková, E.: Vybrané problémy ekonomiky neziskových organizácií. Recenzovaný diskusný materiál VÚNH v Bratislave, jún 2000, ISSN 1335-1346
  • Macková, E.: Vybrané teoretické a praktické problémy  ekonomiky neziskových organizácií z pohľadu našich a zahraničných odborníkov“, VÚNH Bratislava december 2000, recenzovaná štúdia, ISSN 1335-1419
  • Macková, E.: Vybrané teoretické a praktické problémy  ekonomiky neziskových organizácií z pohľadu našich a zahraničných odborníkov“, VÚNH Bratislava december 2001, recenzovaná štúdia, ISSN 1335-1419
  • Beličková, K. a kol.: Verejné rozpočty. Vydavateľstvo EKONÓM Bratislava 2000. recenzované vysokoškolské skriptá. 133s., ISBN 80-225-1221-4
  • Beličková, K.: Verejné rozpočty. Vydavateľstvo EKONÓM Bratislava 2002. recenzovaná vysokoškolská  učebnica 187 s., ISBN 80-225-1637-6
  • Beličková, K.: Verejné rozpočty. Vydavateľstvo EKONÓM Bratislava 2005. recenzovaná vysokoškolská  učebnica 312 s., ISBN 80-225-1637-6

Zoznam školení lektora Ing. Hilda Regulová Gajdošová

 • viac
  ONLINE - Obstarávanie potravín podrobne podľa nových pravidiel 13.7.2023
  Cena 120 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac