Mgr. Jana Bauerová, PhD.

Mgr. Jana Bauerová, PhD.

Zamestnankyňa Ministerstva vnútra SR Štátneho archívu v Bratislave, kde pracuje na úseku predarchívnej starostlivosti. Usmerňuje správu registratúry orgánov verejnej moci, orgánov samosprávy, justičných orgánoch, bánk, škôl, zdravotníckych a sociálnych zariadení, kultúrnych inštitúcií a v súkromnom sektore. Koordinuje vyraďovanie registratúrnych záznamov a rozhoduje o ich trvalej dokumentárnej hodnote, posudzuje a schvaľuje registratúrne poriadky a plány, organizuje preberanie archívnych dokumentov do trvalej archívnej úschovy, vykonáva štátny odborný dozor nad správou registratúry a venuje sa konzultačnej a školiacej činnosti. Lektorská činnosť je zameraná na legislatívnu úpravu správy registratúry a archívnej činnosti, povinnosti právnických osôb na úseku správy registratúry, hodnotenie a vyraďovanie spisov a špeciálnych druhov registratúrnych záznamov a archívnu činnosť.

Zoznam školení lektora Mgr. Jana Bauerová, PhD.

  • viac
    BRATISLAVA - Správa registratúry v roku 2024 – aktuálna právna úprava a jej uplatnenie v praxi 24.9.2024
    Cena 120 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac