JUDr. Martin Pavluvčík, LL.M.

Martin Pavluvčík, je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Právnickej fakulty Univerzity v Amsterdame, kde absolvoval postgraduálne štúdium v obore medzinárodné právo a právo Európskej únie. Pred nástupom na Ministerstvo financií SR v roku 2013, pôsobil ako advokátsky koncipient v medzinárodnej advokátskej kancelárii Balcar Polansky Eversheds. Na Ministerstve financií do roku 2016 participoval na príprave legislatívy a metodiky v oblasti finančnej kontroly a auditu, pričom bol členom pracovnej skupiny na vypracovanie zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.
Od roku 2022 pracuje ako vedúci oddelenia legislatívy a metodiky pre kontrolu a audit na sekcii auditu a kontroly Ministerstva financií SR. V jeho kompetencii je predovšetkým vydávanie metodických usmernení v súvislosti so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a vykonávanie lektorskej činnosti spojenej s auditom a finančnou kontrolou.
Od roku 2016 pôsobil 5 rokov na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR najprv ako riaditeľ, neskôr ako generálny riaditeľ sekcie kontroly a obchodného dozoru.

Partneri

Viac