JUDr. Matej Čakajda, LL.M.

JUDr. Matej Čakajda, LL.M.

Lektor pracuje ako vedúci oddelenia kontroly na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. V rámci pracovnej agendy sa zameriava na právnu reguláciu a dohľad nad plnením povinností vyplývajúcich zo zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách, ktorého súčasťou je aj problematika tzv. cookies. V minulosti pôsobil ako právny expert na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde sa podieľal na tvorbe zákonov a iných právnych predpisov. Taktiež sa v rámci viacerých mimovládnych organizácií angažuje v téme zvyšovania informačnej a digitálnej gramotnosti širokej verejnosti. 

Partneri

Viac