doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.

Zastáva funkciu riaditeľky odboru všeobecnej vnútornej správy na Ministerstve vnútra SR. Pred tým zastávala funkciu riaditeľky odboru priestupkov sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR. Špecializuje sa na Správne konanie a aplikáciu Správneho poriadku v praxi.

 • Špecializácia lektora

  Špecializuje sa na Správne konanie a aplikáciu Správneho poriadku v praxi. V roku 2002 absolvovala vzdelávací program pre pracovníkov verejnej správy v Dánsku. Od roku 2002 sa venuje lektorskej a pedagogickej činnosti. 

  Venuje sa tiež publikačnej činnosti. Publikovala viaceré články, publikácie, učebné texty venované problematike rozhodovacích procesov v priestupkovej oblasti, vplyvom nezamestnanosti na vývoj priestupkovosti, články týkajúce sa domáceho násilia a vyvodzovania administratívnoprávnej zodpovednosti. Je spoluautorkou publikácie – Zákon o priestupkoch – Veľký komentár, ktorý bol publikovaný v roku 2016.

 • Profesné skúsenosti

  Dlhoročné praktické skúsenosti v oblasti Správneho konania a aplikácie Správneho poriadku v praxi.
 • Publikačná činnosť

  Publikova viaceré články, publikácie, učebné texty venované problematike rozhodovacích procesov v priestupkovej oblasti, vplyvom nezamestnanosti na vývoj priestupkovosti, články týkajúce sa domáceho násilia a vyvodzovania administratívnoprávnej zodpovednosti. Je spoluautorkou publikácie – Zákon o priestupkoch – Veľký komentár, ktorý bol publikovaný v roku 2016.

Zoznam školení lektora doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.

 • viac
  BRATISLAVA - Zákon o správnom konaní v PRAXI 25.9.2024
  Cena 126 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Aplikácia zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v praxi v znení neskorších predpisov 17.10.2024
  Cena 126 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac