Mgr. Branislav Hudec

Mgr. Branislav Hudec

- pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, na odbore verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán
- koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, podieľa sa na tvorbe a aktualizácii Systému riadenia EŠIF na programového obdobie 2014 – 2020, metodických dokumentov pre oblasť verejného obstarávania financovaného z fondov EÚ a zabezpečení splnenia ex-ante kondicionality za oblasť verejného obstarávania voči Európskej komisii
- študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti

 • Špecializácia lektora

  - špecializuje sa v oblasti verejného obstarávania 10 rokov,
  - 2 roky rozhodoval v konaní o námietkach na Úrade pre verejné obstarávanie,
  - v súkromnom sektore pôsobil ako poradca v oblasti verejného obstarávania pre uchádzačov, pripravoval ponuky a uplatňoval revízne postupy
  - pracoval pri kontrole projektov financovaných z fondov EÚ
  - na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vlády koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, podieľa sa na tvorbe a aktualizácii Systému riadenia EŠIF na programového obdobie 2014 – 2020, metodických dokumentov pre oblasť verejného obstarávania financovaného z fondov EÚ a zabezpečení splnenia ex-ante kondicionality za oblasť verejného obstarávania voči Európskej komisii

 • Profesné skúsenosti

  Disponuje viac ako 10 ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania, kde 2 roky rozhodoval v konaní o námietkach na Úrade pre verejné obstarávanie, následnou prácou pre súkromný sektor získal bohaté skúsenosti s verejným obstarávaním z pohľadu uchádzača, a to prípravou ponúk a uplatňovaním revíznych postupov. Ďalej svoje skúsenosti s verejným obstarávaním využíval na Ministerstve financií SR pri kontrole projektov financovaných z fondov EÚ, zúčastňoval sa pracovných stretnutí v Bruseli so zástupcami Európskej komisie v otázke riešenia zistení z auditných misií Európskej komisie alebo Európskeho dvora audítorov. Na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vlády koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, podieľa sa na tvorbe a aktualizácii Systému riadenia EŠIF na programového obdobie 2014 – 2020, metodických dokumentov pre oblasť verejného obstarávania financovaného z fondov EÚ a zabezpečení splnenia ex-ante kondicionality za oblasť verejného obstarávania voči Európskej komisii, je tiež podpredsedom koordinačného výboru pre spoluprácu v oblasti kontroly verejného obstarávania. Zároveň plní úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov, služieb a stavebných prác pre potreby Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti.

 • Publikačná činnosť

  venuje sa publikačnej činnosti

Zoznam školení lektora Mgr. Branislav Hudec

 • viac
  BRATISLAVA - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov" 19.11.2020
  Cena 114 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac