JUDr. Peter Kubovič

JUDr. Peter Kubovič

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie. V minulosti pôsobil na viacerých funkciách na ÚVO, naposledy aj ako člen Rady ÚVO a bol tiež vedúcim útvaru verejného obstarávania na MÚ v Trnave a ďalších významných postoch v oblasti VO. Je jedným zo spoluautorov zákona č. 343/2015.  Pôsobil 10 rokov na Úrade pre verejné obstarávanie ako metodik. Venoval sa lektorskej a publikačnej činnosti.

  • Špecializácia lektora

    Aktuálne zastáva funkciu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie . V minulosti pôsobil na ÚVO. Ako bývalý člen Rady ÚVO je plne oboznámený s rozhodnutiami a výstupmi tohto ústredného orgánu štátnej správy. Lektor je ďalej oboznámený s problematikou obstarávania pri čerpaní nenávratnej finančnej pomoci EÚ, rozhodnutiami Súdneho dvora EÚ ako aj slovenských súdov. Patrí medzi jedného zo spolutvorcov zákona č. 343/2015 Z. z. a viacerých predchádzajúcich noviel predošlého zákona o verejnom obstarávaní. Bol prednášateľom a lektorom Úradu pre verejné obstarávanie pri množstve vzdelávacích podujatí, konferenciách a seminároch. Bol členom viacerých pracovných skupín zameraných na problematiku verejného obstarávania. Lektor v rokoch 2011 a v roku 2017 kandidoval na post predsedu Úradu pre verejné obstarávanie - http://www.vlada.gov.sk/, http://www.vlada.gov.sk/, kde sa pri každej voľbe dostal do užšieho výberu v odbornom hodnotiacom kole.
  • Profesné skúsenosti

    Absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V období rokov 2005 – 2012 pôsobil na Úrade pre verejné obstarávanie na rôznych pozíciách zväčša súvisiacich s dohľadom nad verejným obstarávaním a sporovou agendou. Neskôr pôsobil na odbore verejného obstarávania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
  • Publikačná činnosť

    Podieľal sa na príprave rôznych odborných stanovísk, prednášok a spolupôsobil pri tvorbe legislatívy verejného obstarávania.

Partneri

Viac