Všetky články

NOVÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Spoločnosť OTIDEA s.r.o.  IČO: 47 139 200, so sídlom Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, (ďalej len „spoločnosť“), poskytuje služby v oblasti otvorených vzdelávacích akcií i vzdelávacích akcií na zákazku. Tieto podmienky sú záväzné pre zúčastnené strany a upravujú zmluvný vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou. Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a zákazníkom vzniká na základe objednávky zákazníka.

 

PRIHLÁSENIE NA VZDELÁVACIU AKCIU

 

Prihlášky na vzdelávacie akcie je možné podať len písomne. Za písomnú prihlášku je považovaná registrácia cez web spoločnosti www.otidea.sk alebo emailom na vzdelavanie@otidea.sk.Zaslané prihlášky sú záväzné. Objednávateľ môže od objednávky odstúpiť najneskôr  5 kalendárnych dní pred zahájením vzdelávacej akcie. Odstúpenie od tejto objednávky po tejto lehote je upravené samostatne v storno podmienkach. 

Odoslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami.  Prihlášky na vzdelávacie akcie budú evidované v poradí, v ktorom boli doručené spoločnosti.

V prípade objednávania vzdelávacej akcie priamo on-line na našich webových stránkach objednávateľovi hneď po vyplnení všetkých údajov a odoslaní objednávky prichádza na mailovú adresu potvrdenie o registrácii na vzdelávaciu akciu a v prílohe zálohová faktúra.


STORNO PODMIENKY


Zmeny objednávok a storna objednávok prijíma spoločnosť len písomne. Účastník môže zrušiť objednávku najneskôr 5 kalendárnych dní pred zahájením vzdelávacej akcie. Storno poplatok v tomto prípade činí 70 % z ceny účastníckeho poplatku. Pri neskoršom odhlásení tj. 0 – 4 deň pred zahájením vzdelávacej akcie alebo pri neúčasti na vzdelávacej akcii celá čiastka prepadá bez náhrady. Delegujte včas náhradného účastníka, aby ste zabránili prepadnutiu čiastky za vzdelávaciu akciu.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

 

Každý účastník vzdelávacej akcie, je povinný uhradiť poplatok na základe záväznej objednávky, ktorý môže prísť aj po vzdelávacej akcii, ak organizácia neakceptuje zálohové platby.

 
Akceptované spôsoby úhrady sú:

  • Hotovostne pred začiatkom vzdelávacej akcie v mieste konania školenia v sídle spoločnosti Astrová 2/A, Bratislava. Spoločnosť neakceptuje hotovostné platby v iných miestach republiky. Spoločnosť neprijíma platobné karty. Účastník obdrží zjednodušený daňový doklad.
  • Prevodom na bežný účet spoločnosti a to na základe zaslanej zálohovej faktúry, ktorá bude doručená e-mailom hneď po odoslaní objednávky. Faktúra je zasielaná prostredníctvom emailu po pripísaní platby na účet spoločnosti.

 

ORGANIZÁCIA

 

Zmena lektora, dátumu konania a miesta konania je vyhradená. Táto zmena bude účastníkom včas oznámená prostredníctvom emailu alebo telefónu. Pri zrušení školiacej akcie či zmene termínu školiacej akcie má účastník nárok na vrátenie celého poplatku.

Registrácia účastníkov začína 30 min. pred zahájením akcie. Čas ukončenia školiacej akcie je orientačný v závislosti na množstve otázok a priebehu školiacej akcie.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Všetky údaje získané od Vašej osoby sú považované za osobné a je s nimi nakladané v súladu so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (eu) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“). Spoločnosť sa zaväzuje, že osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám. Tieto osobné údaje sú spracovávane za účelom plnenia zmluvy medzi spoločnosťou a účastníkom.

 
V prípade, že spoločnosti Spoločnosť poskytne dobrovoľný súhlas so zaradením poskytnutých údajov do databáze tejto spoločnosti a s vytvorením a použitím fotografií Vašej osoby, v súlade s v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a GDPR zo strany spoločnosti. Tieto poskytnuté osobné údaje budú využívané výlučne pre potreby spoločnosti alebo marketingové účely spoločnosti. Súhlas dotknutej osoby je možné kedykoľvek odvolať na e-mailovej adrese vzdelavanie@otidea.sk .

 

V súvislosti s týmto máte právo na informácie o spracovaní svojich osobných údajov, právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď. v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Ako poskytovateľ týchto osobných údajov máte povinnosť oznámiť zmenu v týchto údajoch spoločnosť.


ZÁKAZ VYTVÁRANIA OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMOV

OTIDEA, s.r.o. Vás týmto upozorňuje na skutočnosť, že je zakázané vytvárať akékoľvek obrazové či zvukové záznamy v priestoroch spoločnosti, na akciách organizovaných spoločnosťou a v priebehu školení alebo kurzov bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

 

 

Partneri

Viac