Všetky články

Predseda ÚVO menovaný a hneď 5.12.2022 VIP diskusné raňajky ohľadne sporných bodov NOVELY zákona o VO

JUDr. Peter Kubovič bol 10.11.2022 menovaný do funkcie predsedu Úradu pre verejné obstarávanie. 5.12. sme pripravili VIP diskusné raňajky ohľadne sporných bodov NOVELY zákona o VO. Spolu s predsedom a Mgr. Branislavom Hudecom diskutovali zástupcovia obstarávateľov aj dodávateľov ohľadne sporných bodov novely, vymieňali si skúsenosti a hlavne si pochutnali na skvelých a bohatých raňajkách v The Blendist Gallery/CaféBar.
V rámci VIP raňajok sme prebrali:
  • Nové, rozšírené náležitosti informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk zasielanej neúspešným uchádzačom (aký rozsah informácií poskytnúť vo vzťahu k splneniu požiadaviek na predmet zákazky a splneniu podmienok účasti v prípade úspešného uchádzača?)
  • Priame rokovacie konanie po odstúpení od zmluvy v prípade podlimitných zákaziek (musí uchádzač, ktorý skončil ako druhý v poradí spĺňať všetky podmienky pôvodného verejného obstarávania?)
  • Kedy bude funkčný systém sledovania vývoja cien?
  • Vybraní verejní funkcionári nesmú byť konečným užívateľom výhod úspešného uchádzača (ako má verejný obstarávateľ uvedené preveriť?)
  • Ako správne postupovať v prípade obstarávania služieb podľa prílohy č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní, ktoré majú značne uvoľnené pravidlá aj v prípade, ak ide o nadlimitné zákazky
  • Podmienky na získanie statusu odborného garanta a ďalšie vybrané otázky súvisiace s profesionalizáciou (zodpovednosť odborného garanta, sankcie, poistenie za škodu)Partneri

Viac