BRATISLAVA - Zážitkový kurz prvej pomoci s osvedčením

10. októbra 2024 09:00-15:00 hod

Bc. Miroslav Nagy dipl.z.z

Po absolvovaní odboru urgentnej zdravotnej starostlivosti na univerzite v Prešove sa podieľal pri na tvorbe štátneho vzdelávacieho programu v študijnom odbore zdravotnícky záchranár. Postupne sa vypracoval na profesionálneho inštruktora kurzov prvej pomoci, stal sa zdravotníckym inštruktorom Slovenského Červeného Kríža s kvalifikačným stupňom číslo 1. Neskôr získal osvedčenie inštruktora civilnej ochrany. Svoje získané vedomosti uplatňoval ako hlavný tréner vo Falck Academy, s.r.o., neskôr ako hlavný tréner Záchrannej služby Košice. Počas svojej praxe získal viaceré vyznamenania. Ako čerstvý vojak sa zúčastnil vojenskej misie počas operácie Púštna búrka v Perzskom zálive. Je hrdý na cenu Zlatý záchranársky kríž (2012) za kreatívny prínos k vzdelávaniu a osvete v záchranárstve.

Forma Workshop
Dátum 10. októbra 2024
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre všetkých, záchrana ľudského života a zdravia je prvoradá povinnosť

Cieľ

Absolvovaním kurzu získate teoretické vedomosti a praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci pri náhlych a neočakávaných situáciách, v ktorých môže byť ohrozené zdravie alebo život kohokoľvek z vašich blízkych, kolegov, či neznámych ľudí. A vy im budete vedieť pomôcť. Získate aj osvedčenie z absolvovania akreditovaného kurzu prvej pomoci.

Prihláška na školenie na stiahnutie TU

Odkazy na ukážky  TU.
 
Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení! 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, náklady na lektora, materiály pre účastníkov tréningu, občerstvenie behom dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru.
Rozsah a náplň
 

Vyučovacia metóda

Základný kurz prvej pomoci podľa vyhl. 398/2010  (8 vyučovacích hodín)

 

Názov tematického celku

Počet minút

 

vysvetľovanie, prednáška, rozhovor

Teoretické vedomosti o príčinách vzniku život ohrozujúcich stavov a  nehodách. Základné školenie prvej pomoci pre organizácie disponujúce automatickými externými defibrilátormi. Preventívne opatrenia smerujúce k zvýšeniu ochrany zdravia.  Cieľom je osvojenie si vedomostí a zručností postupov správneho poskytovania prvej pomoci laikmi pri život ohrozujúcich stavoch s dôrazom na používanie automatického  externého defibrilátora.

15 min.

 

vysvetľovanie, prednáška, rozhovor

Úlohy a miesto prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti, reťazi života.  Všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci. Čiastkový cieľ: osvojiť si všeobecné zásady prvej pomoci.

30 min.

 

vysvetľovanie, prednáška, rozhovor, dramatizácia

Zhodnotenie stavu postihnutého, vyslobodzovanie, premiestňovanie, aktivácia záchranného systému, základné úkony zachraňujúce život. Cieľ je osvojiť si zásady pri prvotnom a druhotnom vyšetrení   a  aktivácii integr. záchranného systému.

20 min.

 

vysvetľovanie, prednáška, rozhovor, dramatizácia

Základné život zachraňujúce úkony pri bezvedomí. Základné život zachraňujúce úkony pri zastavení dýchania a akcie srdca. Automatická externá defibrilácia. Základné život zachraňujúce úkony pri veľkom vonkajšom krvácaní. Základné život zachraňujúce úkony pri šoku, Príznaky, Prvá pomoc. Čiastkový cieľ:  osvojenie základných úkonov pre záchranu života človeka.

25 min.

 

vysvetľovanie, prednáška, rozhovor, dramatizácia

Použitie Automatického externého defibrilátora,  vysvetlenie použitia a obsluhy AED, technické parametre, vysvetlenie  použitia AED počas oživovania na trenažéri.  

Prvá pomoc pri krvácaní z rán, šoku, zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách. Termické a chemické poškodenia.  Poskytnutie prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice. Cieľ: osvojiť si vedomosti o prvej pomoci pri krvácaní z rán, zlomeninách, popáleninách a predpoklade poranení chrbtice.

25 min.

 

vysvetľovanie, prednáška, rozhovor, dramatizácia

Prvá pomoc pri neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou život ohrozujúceho stavu – zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda, záchvatovité stavy –  kŕče z horúčky, epilepsia. Čiastkový cieľ: osvojiť si vedomosti o prvej pomoci pri neúrazových možných príčinách.

20 min.

4. 5. 6.

dramatizácia, riešenie modelových situácií,  tréning, vysvetľovanie

Praktický nácvik prvej pomoci pri dusení, bezvedomí, zástave dýchania, KPR.  Čiastkový cieľ: osvojiť si zručnosti súvisiace s poskytovaním prvej pomoci pri dusení, poruchách vedomia a KPR.  Praktický nácvik oživovania, vrátane automatickej externej defibrilácie. AED

135 min.

 

dramatizácia, riešenie modelových situácií,  tréning, vysvetľovanie

Praktický nácvik prvej pomoci pri krvácaní, zlomeninách, popáleninách,  šoku, polohovanie, prenášanie. Cieľ: osvojiť

si zručnosti súvisiace s poskytovaním prvej pomoci pri  krvácaní, zlomeninách, popáleninách,  šoku, polohovaní, prenášaní. Záverečný test a praktická skúška na PC modely, riešenie modelových situácii s použitím  automatickej externej defibrilácie.

90 min.

Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
Prihláste sa na školenie: BRATISLAVA - Zážitkový kurz prvej pomoci s osvedčením
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac