ONLINE - Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu z PRAXE

24. októbra 2023 09:00-15:00 hod

Mgr. Rastislav Duban

Pracuje ako právnik na Ministerstvu financií SR na Sekcii majetkovo právnej. Špecializuje sa na prípravu a pripomienkovanie zmlúv v spolupráci s príslušným oddelením, kontrolu dodržiavania zmlúv a kontrolu platnosti existujúcich zmlúv, monitoring legislatívy a prípadná úprava zmlúv v súlade s novou legislatívou, zabezpečovanie komplexnej zmluvnej agendy v oblasti obchodného, občianskeho, správneho práva a práva nehnuteľností, vypracovanie právnych stanovísk, komunikáciu so súdmi, ďalšími štátnymi orgánmi a inštitúciami.

Forma Seminár
Dátum 24. októbra 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre ministerstvá a ostatným ústredným orgánom štátnej správy, štátne rozpočtové organizáciám, štátne príspevkové organizácie, štátne fondy a právnícke osoby, ktoré spravujú majetok štátu, správcov majetku štátu

Cieľ

Cieľom seminára je účastníkov oboznámiť s nakladaním majetku štátu, ktorú vykonávajú správcovia majetku štátu. 
Taktiež poskytnúť novinky, aktuálne informácie, praktické príklady, rady a usmernenia v aplikácii platných legislatívnych pravidiel v oblasti majetku štátu vo Vašej praxi. 


Prihláška na školenie na stiahnutie TU.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 


 

 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady lektora, online platforma
Rozsah a náplň
  •                Vysvetlenie základných pojmov (trvale prebytočný majetok štátu, správca majetku štátu, dočasne prebytočný majetok štátu, dočasná správa, register ponúkaného majetku štátu)

 

  •                Nakladanie s trvale prebytočným majetkom štátu

– ponukové konanie

– osobitné ponukové konanie

– vyhlásenie elektronickej aukcie

– elektronická aukcia

 

  •                Zmluvy, ktorých následkom je prevod (správy) vlastníctva majetku

– kúpna zmluva (obligatórne náležitosti, doklady predkladané MF SR)

– darovacia zmluva (obligatórne náležitosti, doklady predkladané MF SR)

– zámenná zmluva (obligatórne náležitosti, doklady predkladané MF SR)

– zmluva o prevode správy majetku štátu

 

  •                Nakladanie s dočasne prebytočným majetkom štátu

– ponuka na nájom v registri

 

  •                Zmluvy, ktorých následkom je užívanie majetku štátu inými osobami

– nájomná zmluva

– zmluva o výpožičke

– zmluva o zriadení vecného bremena

 

  •                Zmeny resp. upriamenie na nové skutočnosti pri správe majetku štátu
Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu z PRAXE
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac