ONLINE - „Zmeny zmluvy – dodatky“

2. novembra 2023 09:00-12:00 hod

Mgr. Ján Kapec

advokát advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners. Zameriava sa na verejné obstarávanie, obchodné právo a právo obchodných spoločností.

Forma Seminár
Dátum 2. novembra 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov, záujemcov, uchádzačov o verejné zákazky, kontrolórov na riadiacich orgánov, ÚVO, NKÚ, audítorov na Ministerstve financií SR a Úrade vládneho auditu, žiadateľov o príspevok z fondov EÚ, konzultačné spoločnostil

Cieľ

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom prehľad o zmenách zmluvy a dodatkoch pri VO.
 
Prihláška na školenie na stiahnutie TU.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.
 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Dôvody na zmenu zmluvy podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní všeobecne

Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a), ak zmluva obsahovala jasné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny – indexačné vzorce, opcie, príklady dobrej praxe

Indexácia cien – Metodický pokyn Ministerstva dopravy SR č. 6/2018 a č. 19/2022

Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b), ak ide o doplňujúce tovary, práce, služby a zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických a technických dôvodov (ako odôvodniť tento typ dodatku?)

Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) z titulu nepredvídateľných okolností a predstavenie všeobecného metodického usmernenia ÚVO zo dňa 16.05.2022

Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) týkajúca sa nepodstatnej zmeny zmluvy + príklady nepodstatných zmien zmluvy

De minimis dodatky podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní

Rokovanie o znížení ceny a ako motivovať dodávateľa na zníženie ceny

Pokuty za správne delikty a finančné opravy v prípade dodatkov, pri ktorých neboli splnené zákonné podmienky na ich uzavretie

Výber z metodických usmernení/rozhodnutí ÚVO na tému zmeny zmluvy

Pravidlá pre zmeny zmluvy, ak ide o zákazku, na ktorú sa pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní nevzťahujeMiesto konania
ONLINE - „Zmeny zmluvy – dodatky“
Celkom 114 € (s DPH)

Partneri

Viac