JUDr. Lýdia Budziňáková

JUDr. Lýdia Budziňáková

Pracuje na pozícii vedúcej personálno-právneho oddelenia.

 • Špecializácia lektora

  Špecializuje sa na prevody vlastníctva a prenájmy hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta, bytov a nebytových priestorov, prenájmy bytov, nebytových priestorov, majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, prenájom poľnohospodárskych a lesných pozemkov, delimitácie hnuteľného a nehnuteľného majetku, zriaďovanie a zánik vecných bremien, predkupného práva, záložného práva a iných tiarch, zápisy listín do katastra nehnuteľností, majetková účasť mesta na základnom imaní obchodných  spoločností, vydržiavania nehnuteľností, správa a údržba bytov a nebytových priestorov, verejné obstarávanie stavebných prác a služieb, stanoviská vlastníka v stavebných a územných konaniach, práca s územným plánom mesta, dotácie z rozpočtu mesta, inventarizácia majetku mesta, evidencia majetku mesta, príprava rozpočtu za oddelenie a následná finančná kontrola, programové rozpočtovníctvo, vypracovanie návrhov všeobecne záväzných nariadení mesta, príprava a predkladanie návrhov a stanovísk pre orgány mesta a výkon ich rozhodnutí, sprístupňovanie a zverejňovanie informácií podľa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  v platnom znení, právne zastupovanie mesta v súdnych konaniach súvisiacich s náplňou odd./určovacie žaloby, reštitučné spory, žaloby o vydanie bezdôvodného obohatenia, o zaplatenie a pod./, vymáhanie pohľadávok, zabezpečenie výkonu súdnych rozhodnutí, spolupráca s exekútormi, atď., zastupovanie mesta v súdnych, konkurzných, opatrovníckych, správnych a priestupkových konaniach.
 • Profesné skúsenosti

  Má bohaté pracovné skúsenosti na rôznych pozíciách prevažne na samosprávnej úrovni ako:
  - oddelenie (správy) majetku mesta a právneho oddelenia Mestského úradu
  - Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., pozícia: vedúca personálno – právneho oddelenia
  - hlavný kontrolór obce Kurimany
  - právnik Nemocnica Krompachy s.r.o.
  - funkcia prísediaceho v trestnom senáte na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi podľa § 139 zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v platnom znení
  - predseda dozornej rady VNsP Levoča, a.s.           
  - externý hodnotiteľ projektov miestnej akčnej skupiny MASLEV
  - zaradená do zoznamu odborníkov Úradu pre verejné obstarávanie pre odbor právo
  - rozhodca Slovenského obchodného rozhodcovského súdu, Bratislava
  - člen Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu PSK
  - zapísaná v zozname rozhodcov a sprostredkovateľov kolektívnych sporov Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Partneri

Viac