Lektor neexistuje

Zoznam školení lektora

 • viac
  BRATISLAVA - Zážitkový kurz prvej pomoci s osvedčením 10.10.2024
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska – 2 denné školenie po NOVELE 24.9.2024-25.9.2024
  Cena 186 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Krízová komunikácia a konflikty v mediácií - pre štátny i privátny sektor 17.10.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Pracovná psychohygiena – praktický nácvik alebo Ako spracovať emočne náročné situácie v práci aj osobnom živote 26.9.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie 19.9.2024
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Správa registratúry v roku 2024 – aktuálna právna úprava a jej uplatnenie v praxi 24.9.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Antidiskriminačný zákon a jeho aplikácia v PRAXI 30.10.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Toxické vzťahy v zamestnaní aj v osobnom živote - ako ich rozpoznať a riešiť 4.7.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Riadený výberový rozhovor aj v súlade so zákonom o štátnej službe 18.7.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - INFOZÁKON: aktuálne novely a riešenia najčastejších problémov z praxe štátnej správy a samosprávy 21.8.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Excelentný tréning na DLHODOBÚ pamäť 25.7.2024
  Cena 168 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi 7.8.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní 11.7.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - „Zmeny zmluvy – dodatky“ 4.7.2024
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA – MEDIÁLNY TRÉNING - ako sa zbaviť stresu z vystupovania pred médiami či na verejnosti a zrozumiteľne, ľudsky a bez trémy povedať verejnosti to, čo chceme, aby o nás zaznelo 25.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Rámcová dohoda a zmluva o dielo vo VO 30.7.2024
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v II. polroku 2024 – bez čítania zákona a z kontrolnej praxe 8.8.2024
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov – taktika, stratégia, mediácia v PRAXI 24.7.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Manažérske vzdelávanie - Moderné prístupy k vedeniu ľudí 11.7.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Opatrenia zamestnávateľa proti mobbingu, bossingu a harassmentu na pracovisku 15.8.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  KOŠICE - Podlimitné a nadlimitné zákazky – príprava zákaziek od A do Z po NOVOM 19.9.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Dodávatelia – Praktické zmeny pre dodávateľov v súvislosti s NOVELOU 12.9.2024
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní 12.9.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - APLIKÁCIA ZÁKONA O ŠTÁTNEJ SLUŽBE V PRAXI A ZMENY SÚVISIACE SO ZRIADENÍM CENTRÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU VEREJNEJ SPRÁVY NOVELOU (ZÁKON Č. 99/2024 O CENTRÁLNOM INFORMAČNOM SYSTÉME ŠTÁTNEJ SLUŽBY; ÚČINNOSŤ OD 01.06.2024) 11.9.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Excelentný tréning na DLHODOBÚ pamäť 10.9.2024
  Cena 168 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Zákonník práce aktuálne, informácia o posledných zmenách, rozbor problémov a rady ako ich uplatňovať v praxi ? 17.9.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní 15.8.2024
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní 5.9.2024
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - "Pravidlá pre eurofondové VO na nové programové obdobie 2021-2027" 18.9.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Zákon o správnom konaní v PRAXI 25.9.2024
  Cena 126 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - VIP diskusné raňajky ohľadne sporných bodov NOVELY zákona o VO 27.9.2024
  Cena 78 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v II. polroku 2024 25.7.2024
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - OBSTARÁVAME PODROBNE. Verejné obstarávanie po NOVELE – 2 dňové školenie 17.9.2024-18.9.2024
  Cena 192 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Excelentný tréning na pamäť „NA KRÁTKO“, tzv. akčnú dennú pamäť 16.10.2024
  Cena 168 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - INFOZÁKON: aktuálne novely a riešenia najčastejších problémov z praxe štátnej správy a samosprávy 25.9.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - PRIAME ROKOVACIE KONANIE a kedy ho použiť 1.10.2024
  Cena 72 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi s bývalým diplomatom 1.10.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - "Porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v teórii a rozhodovacej praxi" 8.10.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Rámcová dohoda a zmluva o dielo vo VO 22.10.2024
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v II. polroku 2024 19.9.2024
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Správa majetku štátu v roku 2024 so zameraním na nakladanie s majetkom štátu a uzatváranie zmlúv 2.10.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Aplikácia zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v praxi v znení neskorších predpisov 17.10.2024
  Cena 126 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Excelentný tréning na pamäť „NA KRÁTKO“, tzv. akčnú dennú pamäť 20.8.2024
  Cena 168 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi 9.10.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Kolektívne vyjednávanie – kolektívne pracovnoprávne vzťahy 3.10.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Zverejňovanie zmlúv v CRZ - PRAKTICKY a bez čítania zákona 3.10.2024
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - „Zmeny zmluvy – dodatky“ 16.10.2024
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii 17.10.2024
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Aktualizačné vzdelávanie STAVBYVEDÚCI 2.10.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA – Rukoväť zručností súkromnej spoločnosti - žiadateľa eurofondov - základná orientácia vo verejnom obstarávaní - workshop 2.10.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Tvorivé myslenie v pracovnej sfére 23.10.2024
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Manažérske vzdelávanie - PRVÉ DNI V MANAŽÉRSKEJ POZÍCII alebo zo zamestnanca šéf 11.9.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Ako zvládať Overthinking, Úzkosť a Hnev 27.8.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Dynamický nákupný systém verzus rámcová dohoda s opätovným otváraním 9.10.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - VYJEDNÁVANIE: Ako spolupracovať s nepriateľom 24.10.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - "Ako obstarávať zákazky malého rozsahu a podlimitné zákazky po NOVOM" 7.8.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac