Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová

Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová

Venuje sa verejnému obstarávaniu od roku 2006. Začínala na kontrole na Úrade pre verejné obstarávanie a pokračovala na rôznych kontrolórskych pozíciách na rôznych ministerstvách – Ministerstvo životného prostredia, Min. dopravy, Ministerstvo práce, až nakoniec od roku 2016 sa naplno venuje konzultantskej činnosti a realizácií VO pre klientov – verejných obstarávateľov, ale aj poradenstvo pre dodávateľov a uchádzačov – pomoc pri príprave ponúk a podávaniu námietok a žiadostí o nápravu. 

  • Špecializácia lektora

    Špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov aj dodávateľov.
  • Profesné skúsenosti

    VO SK, a.s. - konzultant vo verejnom obstarávaní - poradenstvo vo verejnom obstarávaní, realizácia verejných obstarávaní, školenia pre verejných obstarávateľov, pre dodávateľov, poradenstvo pre uchádzačov –príprava námietok a iných podaní

    Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - Manažér kontroly verejného obstarávania - administratívna kontrola verejného obstarávania projektov z OP Integrovaná infraštruktúra, ex ante kontrola nadlimitných zákaziek

    Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Riaditeľ odboru - zodpovednosť za výkon administratívnej kontroly verejného obstarávania  v pozícií Riadiaceho orgánu v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia, zodpovednosť za ex-ante kontrolu pri zadávaní nadlimitných zákaziek prijímateľmi, zodpovednosť za predbežnú kontrolu projektových zámerov,  kontrola delegovaných právomocí na SORO, vykávanie spätného overenia verejného obstarávania, plnenie opatrení v rámci auditov EK, vládnych auditov, certifikačných overovaní, atď., zodpovednosť za vypracovanie internej riadiacej dokumentácie v oblasti administratívnej kontroly VO, usmernenia pre prijímateľov v oblasti  administratívnej kontroly VO

Partneri

Viac