PhDr. Jozef Sýkora, MBA

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Je kontrolórom  v územnej samospráve a interný kontrolór v štátnych organizáciách. V praxi sa venuje nakladaniu s verejnými prostriedkami, zverejňovaniu povinných údajov, disponovaniu s majetkom verejnej správy a výkonom typov finančných kontrol. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a k téme zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok. V praxi lektor metodicky usmerňoval viaceré subjekty verejnej správy (Úrad Vlády SR, Úrad podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu, Slovenská konsolidačná, a. s. a podobne). Lektor je  tiež garantom vzdelávania kontrolórov  v moduloch finančná kontrola, rozpočet a nakladanie s verejnými prostriedkami na Ekonomickej univerzity v Bratislave. Lektor spracoval v roku 2022 komentár k zákonu č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 
.

Zoznam školení lektora PhDr. Jozef Sýkora, MBA

 • viac
  ONLINE - Objednávky a faktúry - základná finančná kontrola a zverejňovanie v roku 2023 7.6.2023
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Zverejňovanie zmlúv z pohľadu kontrolóra v roku 2023 20.6.2023
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Zverejňovanie zmlúv z pohľadu kontrolóra v roku 2023 20.7.2023
  Cena 108 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac