PhDr. Jozef Sýkora, MBA

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Je kontrolórom  v územnej samospráve a interný kontrolór v štátnych organizáciách. V praxi sa venuje nakladaniu s verejnými prostriedkami, zverejňovaniu povinných údajov, disponovaniu s majetkom verejnej správy a výkonom typov finančných kontrol. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a k téme zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok. V praxi lektor metodicky usmerňoval viaceré subjekty verejnej správy (Úrad Vlády SR, Úrad podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu, Slovenská konsolidačná, a. s. a podobne). Lektor je  tiež garantom vzdelávania kontrolórov  v moduloch finančná kontrola, rozpočet a nakladanie s verejnými prostriedkami na BBS Ekonomickej univerzity v Bratislave. 
.

Zoznam školení lektora PhDr. Jozef Sýkora, MBA

  • viac
    ONLINE - Administratívna finančná kontrola pri poskytovaní dotácií, štipendií, grantov a transferov 4.11.2020
    Cena 72 € (vrátane DPH)
  • viac
    ONLINE - Dodávateľské faktúry a vystavené objednávky – správnosť zverejňovania v roku 2020 a 2021 4.12.2020
    Cena 78 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac