RNDr. Michaela Kollárová

RNDr. Michaela Kollárová

Riaditeľka odboru finančných nástrojov, sekcia riadenia investícií na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

 • Špecializácia lektora


  -        pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu - odbor finančných nástrojov a plní úlohy pre sekciu riadenia investícií.

  -        predtým pracovala ako vedúca útvaru finančných nástrojov na odbore štrukturálnych fondov EÚ,

  -        disponuje s viac ako 10 ročnými skúsenosťami v oblasti verejnej a štátnej správy,

  -        špecializuje sa v oblasti tvorby verejnej stratégie vrátane návrhu na používanie finančných nástrojov, oblasť strategického plánovania ako aj na tvorbe inovačnej
           agendy SR,

  -        má na starosti rozvoj vzťahov s inštitucionálnymi investormi, vrátane multilaterálnych rozvojových bánk, sovereign  wealth fondov, fondov súkromného kapitálu
            s cieľom ich participácie na financovaní investičných projektov definovaných v Národnom investičnom pláne SR.

  -        je držiteľkou viacerých certifikátov ako napr. The International Union for Hausing Finance, PRINCE2 Foundation, Certifikát COST – BENEFIT analysis for EU Project,
           ako aj Osvedčenia č. 321/2014 -0057 o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora, a osvedčenia v oblasti finančných nástrojov.

Partneri

Viac