BRATISLAVA - Ako sa orientovať vo výzvach a grantových programoch EÚ?

13. októbra 2015 09:00-15:00 hod

PhDr. Zuzana Štefániková

Od roku 2008 pôsobí ako projektová manažérka, lektorka a konzultantka v oblasti projektového manažmentu a vo vzdelávaní dospelých.

Forma Seminár
Dátum 13. októbra 2015
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre Určené všetkým, ktorí pôsobia v oblasti čerpania eurofondov.

Cieľ

Cieľom seminára je priblížiť obsah Partnerskej dohody SR s EK, zvýšiť porozumenie o nastavených cieľoch a princípoch čerpania eurofondov v novom Programovom období 2014-2020 a zorientovať sa v operačných programoch.

Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

Rozsah a náplň

1/ Úvod do vzdelávacieho programu

2/ Programové obdobie 2014-2020 - jeho príprava a schválenie

3/ Základné dokumenty PO - Regionálna politika, Politika súdržnosti, stratégia Európa 2020, Spoločný strategický rámec – projektové zameranie musí byť v súlade s hlavnými princípmi obsiahnutými v základných dokumentoch a musí napomáhať k ich dosiahnutiu.

4/ Partnerská dohoda medzi SR a EK na roky 2014- 2020 - obsah dokumentu, vyhľadanie na internete, národné priority, tematické ciele, riešenie sporných tém, podmienky EK, plánované zníženie administratívnej záťaže – základné informácie k podporeným témam, podmienkam pre čerpanie a k administratívnym postupom, vyhľadávanie na internete.

5/Hlavné princípy čerpania EŠIF - vymenované fondy a ich alokácie, hlavné princípy využívania EŠIF, územná koncentrácia zdrojov, horizontálne princípy, miestny rozvoj vedený komunitou, integrovaný prístup, integrované územné investície, udržateľný mestský rozvoj – pochopenie týchto princípov uľahčuje správne zvoliť výzvu, ktorou môžeme požiadať o finančnú dotáciu na naplnenie nášho cieľa.

6/ Operačné programy - Cieľ 1 – investovanie do rastu a zamestnanosti a Cieľ 2 – Európska územná spolupráca, predstavenie všetkých operačných programov, ich webových stránok a možností medzinárodnej spolupráce financovaných zo štrukturálnych fondov, ktoré sú sústredené v uvedených cieľoch.

7/ Prvé zverejnené výzvy – príklady vyhľadávania týchto informácií na internete.

Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
BRATISLAVA - Ako sa orientovať vo výzvach a grantových programoch EÚ?
Celkom 114 € (s DPH)

Partneri

Viac