BRATISLAVA Obstarávame – podrobne. Verejné obstarávanie pre začiatočníkov.

8. februára 2017 - 9. februára 2017 09:00-15:00 hod

Ing. Hilda Regulová Gajdošová

konateľ spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., externý lektor spoločnosti OTIDEA, s.r.o., špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní, na realizáciu procesov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, kde v rámci predmetu „Verejné rozpočty“ realizuje prednášky na tému verejného obstarávania z pohľadu praxe. Členka autorského kolektívu pre prípravu novej učebnice NHF „Rozpočtová teória, politika a prax“ kde spracovala tému „Verejné obstarávanie“. Okrem uvedeného je konkurzným a reštrukturalizačným správcom podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zapísaný v zozname správcov, vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR.

Forma Seminár
Dátum 8. februára 2017
9. februára 2017
Dĺžka 2 dni
Úroveň Začiatočník
Určený pre obstarávateľov, verejných obstarávateľov, ale aj uchádzačov

Cieľ

Dvojdňový seminár má za cieľ objasniť spleť pravidiel vo verejnom obstarávaní – smerníc, zákona, vyhlášok, metodických usmernení, odporúčaní, príručiek, rozhodnutí orgánu dohľadu. Krok po kroku sa zameriame na aplikáciu ustanovení nového zákona v rámci realizácie verejného obstarávania, objasnenie základných inštitútov, nových inštitútov, pravidiel a postupov pre zadávanie jednotlivých druhov zákaziek. Elektronizácia vo verejnom obstarávaní. Dohľad nad verejným obstarávaní a revízne postupy. Problematiku objasníme na príkladoch z praxe ako aj použitím nástrojov (informačných systémov) na stránke ÚVO.

Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V cene je zahrnuté

organizačné zaistenie, materiály pre účastníkov školenia, teplé a studené nápoje, občerstvenie behom celého dňa, stravný lístok na obed.
Rozsah a náplň
 • Prehľad zákonnej úpravy verejného obstarávania a aplikácia v praxi.
 • Základné inštitúty a pojmy vo verejnom obstarávaní.
 • Druhy zákaziek, finančné limity, povinné subjekty vo verejnom obstarávaní, základné princípy vo verejnom obstarávaní, postupy zadávania zákaziek, predpokladaná hodnota zákazky a spôsob jej určenia, lehoty vo verejnom obstarávaní.
 • Podmienky účasti a možnosti a spôsoby ich určenia a následne vyhodnocovania verejným obstarávateľom. Kritériá hodnotenia ponúk ako ich stanoviť.
 • Opis predmetu zákazky, druhy oznámení a ako ich spracovať, súťažné podklady, ich štruktúra a čo musia a mali by mali obsahovať. Obchodné podmienky.
 • Vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti, vyhodnocovanie ponúk, rôzne formy účasti hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní, ich vzťahy.
 • Proces prípravy verejného obstarávania, realizácia verejného obstarávania, uzatvorenie zmluvy, povinnosti po uzatvorení zmluvy.
 • Nové inštitúty vo verejnom obstarávaní – samoočisťovací mechanizmus, jednotný európsky dokument (JED), konflikt záujmov, prípravné trhové konzultácie.
 • Nové oprávnenia a zodpovednosť vo verejnom obstarávaní z pohľadu uchádzačov.
 • Elektronizácia vo verejnom obstarávaní, informačné systémy, profil verejného obstarávateľa.
 • Revízne postupy a dohľad vo verejnom obstarávaní.
 • Vaše problémy a otázky.
Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
BRATISLAVA Obstarávame – podrobne. Verejné obstarávanie pre začiatočníkov.
Celkom 174 € (s DPH)

Partneri

Viac