BRATISLAVA - "Porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v teórii a rozhodovacej praxi"

20. septembra 2023 09:00-14:00 hod

Mgr. Valér Rabenseifer

Pracuje na pozícii vedúceho oddelenia správneho konania na Úrade vládneho auditu. Vykonáva dozor nad zákonnosťou a vecnou správnosťou rozhodnutí vydaných v rámci oddelenia na 1. stupni vo veci porušenia finančnej disciplíny podľa zákona č. 523/2004 Z. z., porušenia povinností stanovených zákonom č. 523/2004 Z. z., zákonom č. 374/2014 Z. z., zákonom č. 357/2015 Z. z. azákonom č. 278/1993 Z. z., zodpovednosť za správu a vymáhanie pohľadávok štátu v správe Úradu vládneho auditu. Realizuje aj konzultačnú a poradenská činnosť vo veciach patriacich do pôsobnosti Úradu vládneho auditu ako správneho orgánu a taktiež lektorskú činnosť v oblasti porušenia finančnej disciplíny.

Forma Seminár
Dátum 20. septembra 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre kontrolóri, audítori, zamestnanci orgánov verejnej správy poskytujúcich verejné prostriedky, prijímatelia finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR a rozpočtu EÚ a všetci ostatní, ktorí majú o problematiku záujem

Cieľ

Cieľom školenia bude priblížiť problematiku porušenia finančnej disciplíny, na praktických príkladoch demonštrovať jednotlivé skutkové podstaty porušenia finančnej disciplíny a osvojiť si zručnosti potrebné pre správnu formuláciu nedostatkov predstavujúcich porušenie finančnej disciplíny.

 
Prihláška na školenie na stiahnute TU.Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov seminára, občerstvenie v priebehu dňa, teplé a studené nápoje a skvelá káva z kávovaru
Rozsah a náplň

A. Teoretická časť

1. verejné prostriedky podľa § 2 zákona č. 523/2004 Z. z. a základné zásady nakladania s nimi

2. porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. - rozbor jednotlivých skutkových podstát vrátane praktických príkladov

3. sankcie za porušenie finančnej disciplíny a zásady ich ukladania

 

B. Praktická časť

1. ako správne formulovať nedostatky predstavujúce porušenie finančnej disciplíny 

 

C. Diskusia

Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
BRATISLAVA - "Porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v teórii a rozhodovacej praxi"
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac