BRATISLAVA - Správa registratúry v roku 2024 – aktuálna právna úprava a jej uplatnenie v praxi

24. septembra 2024 09:00-15:00 hod

Mgr. Jana Bauerová, PhD.

Zamestnankyňa Ministerstva vnútra SR Štátneho archívu v Bratislave, kde pracuje na úseku predarchívnej starostlivosti. Usmerňuje správu registratúry orgánov verejnej moci, orgánov samosprávy, justičných orgánoch, bánk, škôl, zdravotníckych a sociálnych zariadení, kultúrnych inštitúcií a v súkromnom sektore. Koordinuje vyraďovanie registratúrnych záznamov a rozhoduje o ich trvalej dokumentárnej hodnote, posudzuje a schvaľuje registratúrne poriadky a plány, organizuje preberanie archívnych dokumentov do trvalej archívnej úschovy, vykonáva štátny odborný dozor nad správou registratúry a venuje sa konzultačnej a školiacej činnosti. Lektorská činnosť je zameraná na legislatívnu úpravu správy registratúry a archívnej činnosti, povinnosti právnických osôb na úseku správy registratúry, hodnotenie a vyraďovanie spisov a špeciálnych druhov registratúrnych záznamov a archívnu činnosť.

Forma Seminár
Dátum 24. septembra 2024
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre Správcovia registratúr, zamestnanci podateľní, sekretariátov, ktorí prichádzajú do styku s registratúrou v orgánoch štátnej správy a samosprávy, na školách, v zdrav. a soc. zariadeniach či kult. inštitúciách, ako aj v podnikateľskej sfére

Cieľ

Zmeny vyplývajúce z noviel právnych predpisov – povinnosť úpravy registratúrnych poriadkov, zmeny týkajúce sa vyraďovania registratúrnych záznamov atď.Na seminári sa oboznámite s platnými právnymi predpismi upravujúcimi správu registratúry tak, aby ste mohli bez ťažkostí plniť všetky povinnosti pôvodcu registratúry. Spoznáte základne pravidlá manipulácie s listinnými a elektronickými registratúrnymi záznamami a archívnymi dokumentmi. Naučíte sa ako správne evidovať a uchovávať záznamy, vypracovať registratúrny poriadok a plán a pripraviť registratúrne záznamy na vyradenie a skartovanie alebo odovzdanie do archívu. Dozviete sa akých najčastejších chýb sa organizácie pri správe registratúry dopúšťajú a ako sa ich vyvarovať. 

Prihláška na školenie na stiahnute TU.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov seminára, náklady lektora, občerstvenie behom dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru.
Rozsah a náplň

Prehľad právnych predpisov upravujúcich správu registratúry (vybrané paragrafy)

 

• Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

• Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení novely č. 403/2023 Z. z. s účinnosťou od 01. 01. 2024

• Vyhláška č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení novely č. 336/2023 Z. z. s účinnosťou od 01. 09. 2023

• Osobitné právne predpisy v kontexte správy registratúry (zákon o účtovníctve, zákon o DPH, zákon o ochrane OÚ)

 

Povinnosti pôvodcu registratúry (tvorba registratúrneho poriadku a plánu, evidovanie, uchovávanie a ochrana záznamov, vyraďovacie konanie)

Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
Prihláste sa na školenie: BRATISLAVA - Správa registratúry v roku 2024 – aktuálna právna úprava a jej uplatnenie v praxi
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac