BRATISLAVA - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane zmien- 2-dňový seminár

18. augusta 2020 - 19. augusta 2020 09:00-15:00 hod

Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová

Venuje sa verejnému obstarávaniu od roku 2006. Začínala na kontrole na Úrade pre verejné obstarávanie a pokračovala na rôznych kontrolórskych pozíciách na rôznych ministerstvách – Ministerstvo životného prostredia, Min. dopravy, Ministerstvo práce, až nakoniec od roku 2016 sa naplno venuje konzultantskej činnosti a realizácií VO pre klientov – verejných obstarávateľov, ale aj poradenstvo pre dodávateľov a uchádzačov – pomoc pri príprave ponúk a podávaniu námietok a žiadostí o nápravu. 

Forma Seminár
Dátum 18. augusta 2020
19. augusta 2020
Dĺžka 2 dni
Úroveň Začiatočník
Určený pre obstarávateľov, verejných obstarávateľov, ale aj uchádzačov

CieľCieľom seminára je oboznámiť účastníkov s právnou úpravou zadávania zákaziek v SR.Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady na lektora, občerstvenie behom dňa, teplé a studené nápoje, káva z kávovaru, stravný lístok na obed
Rozsah a náplň
1. deň:

Základné  povinnosti, princípy  vo verejnom obstarávaní, základné pojmy

Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky – ako správne stanoviť cenu, možnosti a spôsoby výpočtu

Aktuálne platné finančné limity  a podľa toho stanovenie postupu

Výnimky zo zákona – s akými sa najčastejšie môžete stretnúť

Zákazky malého rozsahu – aké sú to

Zákazky s nízkou hodnotou – najčastejšie chyby pri týchto zákazkách, vzorové výzvy na predkladanie ponúk, možnosti zadávania, oslovenie dodávateľov, aj vyhodnotenie takýchto zákaziek

Súhrnné správy o zákazkách, spôsob ich vypĺňania

Stanovenie a vyhodnotenie podmienok účasti

Opis predmetu zákazky, požiadavky na predmet zákazky, súťažné podklady

Rozdelenie, spájanie zákaziek – kedy treba zákazky spojiť do jednej a kedy naopak rozdeliť zákazku na časti

Kritériá na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena a iné najbežnejšie kritériá a spôsob ich vyhodnotenia

Inštitút zábezpeky ponúk-  lehoty, spôsoby predkladania

Komisia na vyhodnotenie ponúk

Otváranie ponúk, vyhodnotenie ponúk, reverzné a superreverzné súťaže

Inštitút vysvetľovania ponúk

Mimoriadne nízke ponuky

Súčinnosť pri uzatvorení zmlúv, predkontraktačné povinnosti

Uzavretie zmluvy , register partnerov verejného sektora – na ktoré zmluvy sa vzťahuje

Úprava dodatkov k zmluvám – za akých podmienok je možné uzatvoriť dodatok k zmluve

Evidencia a uchovávanie dokumentácie z VO, elektronizácia postupov

2. deň:

Vyhotovenie referencií pre dodávateľov

Najčastejšie používané systémy na elektronickú komunikáciu: prehľad

Jednotlivé postupy zadávanie zákaziek:

Podlimitné zákazky: bez využitia el. trhoviska

Podlimitné zákazky s využitím el. trhoviska ( EKS)

Nadlimitné zákazky: verejná súťaž

Priame rokovacie konanie

Revízne postupy : žiadosť o nápravu, námietky ( lehoty, forma, náležitosti, výška kaucie), kontrola pred uzavretím zmluvy, kontrola po uzavretí zmluvy, odvolanie 

Pokuty za nesplnenie povinností pre verejných obstarávateľov, priestupky vo verejnom obstarávaní

 

Otázky a diskusia

Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
BRATISLAVA - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane zmien- 2-dňový seminár
Celkom 174 € (s DPH)

Partneri

Viac