BRATISLAVA - Vianočný špeciál - „Zákon o VO a príklady vyhlásených súťaží – 2-dňové školenie“

12. decembra 2023 - 13. decembra 2023 09:00-15:00 hod

Mgr. Branislav Hudec

Pôsobí na Úrade pre verejné obstarávanie ako generálny riaditeľ sekcie metodiky a vzdelávania. Disponuje 18 ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania, vrátane skúseností na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, kde pôsobil ako riaditeľ odboru verejného obstarávania. Pôsobil aj na Ministerstve financií SR (kontrola eurofondových zákaziek), a v súkromnom sektore (príprava ponúk a uplatňovanie revíznych postupov za uchádzača). Je autorom príručiek pre prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania financovaného z fondov EÚ. Študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti.

Forma Seminár
Dátum 12. decembra 2023
13. decembra 2023
Dĺžka 2 dni
Úroveň Začiatočník
Určený pre verejných obstarávateľov, záujemcov, uchádzačov o verejné zákazky, kontrolórov na riadiacich orgánov, ÚVO, NKÚ, audítorov na Ministerstve financií SR, žiadateľov o príspevok z fondov EÚ, konzultačné, poradenské spoločnosti, advokátske kancelárie

Cieľ

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o základných inštitútoch verejného obstarávania (podmienky účasti, opis predmetu zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, postupy vo verejnom obstarávaní) nielen v rovine teórie, ale aj na príkladoch dobrej praxe v reálne vyhláseniach súťažiach. Súčasťou školenia budú príklady nastavenia podmienok účasti, úspešné uplatnenie iných kritérií ako len najnižšia cena, návody na správne vedenie prípravných trhových konzultácií a mnoho ďalšieho, pričom tieto príklady budú vedieť účastníci školenia uplatniť pri verejných obstarávaniach vyhlásených v rámci ich organizácie.
 
Prihláška na školenie na stiahnutie TU.Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady lektora, občerstvenie behom dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru a vianočné prekvapenie...
Rozsah a náplň
 • Vysvetlenie základných pojmov: zákazka, uchádzač, záujemca, skupina dodávateľov, subdodávateľ
 • Predstavenie subjektov, ktoré vyhlasujú zákazky: verejný obstarávateľ, obstarávateľ, osoba podľa § 8
 • Finančné limity (nadlimitné zákazky, podlimitné zákazky, zákazky s nízkymi hodnotami)
 • Zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní + pravidlá pre overenie hospodárnosti, ak je zákazka v režime výnimky financovaná z fondov EÚ
 • Vzor výzvy na predkladanie ponúk pre účely overenia hospodárnosti v prípade zákazky v režime výnimky financovanej z fondov EÚ + vzor záznamu z overenia hospodárnosti
 • Ako na určenie predpokladanej hodnoty zákazky (praktické príklady)
 • Ako viesť prípravné trhové konzultácie
 • odmienky účasti osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti
 • Príklady podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti: referencie, kľúčoví experti (počet rokov praxe, účasť na projektoch, certifikáty)
 • Opis predmetu zákazky (príklady opisu predmetu zákazky vo vybraných súťažiach: výpočtová technika, upratovacie služby, letenky, IT zákazky a mnohé iné)
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk (predstavenie aj iných kritérií ako najnižšia cena: kvalita tímu expertov, kvalita plnenia predmetu zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk pri službách leteckej prepravy, lehota dodania ako kritérium)
 • Nadlimitné zákazky a predstavenie základných postupov od verejnej súťaže (príklady úspešných verejných súťaží), cez užšiu súťaž až po rokovacie konania a súťažný dialóg)
 • Dynamický nákupný systém: zriadenie DNS, zadávanie čiastkových zákaziek, vrátane príkladov z praxe
 • Ako určil opis zákazky pri zriadení DNS, určuje sa PHZ aj pri čiastkových zákazkách s využitím DNS?
 • Podlimitné zákazky a ich aktuálne rozdelenie na bežný postup (príklady z praxe) a zjednodušený postup pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (príklady opisných formulárov)
 • Zákazky s nízkou hodnotou po novele – rozdelenie na zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu (so zverejnením vo vestníku) a zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu + eurofondové pravidlá pre zákazky s nízkou hodnotou
 • Nastavenie podmienok účasti pri zákazke s nízkou hodnotou (osobné postavenie, technická alebo odborná spôsobilosť), opis predmetu zákazky pri zákazke s nízkou hodnotou s oslovením záujemcov vs. opis predmetu zákazky pri zákazkách so zverejnením vo vestníku) – príklady dobrej praxe
 • Zmeny zmluvy (dodatky) a pravidlá na ich uzatváranie, vrátane posledných metodických usmernení ÚVO, ktoré riešia nárast cien
 • Najčastejšie nedostatky (diskriminačné podmienky účasti, chyby pri vyhodnocovaní ponúk, pri uzavretí zmluvy a iné)
 • Zhrnutie zmien vyplývajúcich z novely zákona o verejnom obstarávaní účinnej od 31.3.2022
 • Profesionalizácia – odborní garanti na verejné obstarávanie
 • Modelové prípady – nájdite chybné verejné obstarávanie (praktické cvičenie, kde budeme hľadať chyby vo verejnom obstarávaní)
 • Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní, príklady z praxe, rozhodnutia ÚVO
Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
BRATISLAVA - Vianočný špeciál - „Zákon o VO a príklady vyhlásených súťaží – 2-dňové školenie“
Celkom 186 € (s DPH)

Partneri

Viac