KOŠICE - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek - nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska – 2 denné školenie

25. októbra 2023 - 26. októbra 2023 09:00-15:00 hod

Ing. Martin Papcún

Lektor sa pohybuje v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde realizoval prevažne NLZ a zákazky realizované v EKS a jednak na strane kontrolóra na SO/RO, kde sa venoval kontrole verejného obstarávania a výkonu kontrol na mieste projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Vo svojich prednáškach prelína teoretický výklad zákona s praktickými príkladmi z praxe. Zúčastnil sa viacerých rokovaní v rámci kontrol zákaziek na ÚVO i pred zástupcami EK. Svoj pohľad na verejné obstarávanie dopĺňa pohľadom kontrolóra SO/RO a SFK (aktuálne orgán auditu) a pomôže Vám pripraviť Vaše verejné obstarávanie tak, aby obstálo pred každou kontrolou. Lektor sa venuje aj spolupráci s fakultami vysokých škôl a občasnej publikačnej činnosti v časopise VO v kocke.

Forma Seminár
Dátum 25. októbra 2023
26. októbra 2023
Dĺžka 2 dni
Úroveň Začiatočník
Určený pre začiatočníci a stredne pokročilí, ktorí sa chcú oboznámiť s aktuálnymi postupmi v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní

Cieľ

 Komplexný prehľad zákona o verejnom obstarávaní so zameraním na praktickú prípravu zákazky.

 Prihláška na školenie na stiahnutie TU.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady na lektora, občerstvenie behom dňa
Rozsah a náplň

Základné princípy VO, základné pojmy, základné povinnosti verejného obstarávateľa

- Výnimky zo ZoVO

- Aktuálne finančné limity

- PHZ (spôsob, forma a postup zisťovania)

- Opis predmetu zákazky

- Podmienky účasti

- Sociálne a environmentálne hľadisko vo verejnom obstarávaní

- Kritériá na vyhodnotenie ponúk

- Zábezpeka

- Konflikt záujmov

- Vysvetľovanie vo VO

- Súťažné podklady podľa ZoVO, Oznámenie, Výzva

- Komisia

- Otváranie ponúk

- Vyhodnotenie ponúk

- Mimoriadne nízka ponuka a vysvetľovanie ponúk

- Nadlimitné postupy VO (Verejná súťaž a priame rokovacie konanie)

- Podlimitné zákazky

- Zákazky s nízkou hodnotou  

- Elektronická platforma

- Žiadosť o nápravu, námietky

 

Miesto konania
Kultúrno - spoločenské centrum
Jedlíkova 7
040 11 Košice

http://jedlikova7.intrak.sk/

K dispozícii sú 2 seminárne miestnosti vybavené flipchartom, dataprojektorom a wifi pripojením.
V budove sa nachádza samoobslužná jedáleň so širokou ponukou obedového menu.

Priestory sú zrekonštruované a vzhľadom na aktuálnu dopravnú situáciu v Košiciach, sa nachádzajú na dobre dostupnom mieste.

Spojenie MHD:
  • Spoje premávajúce k zastávke OC Optima (oproti hotelu Košice):
           autobusové linky č. 10, 20L, 21, 23, 25, 52, 56
           električkové linky č. R1, R2, R8
  • Spojenie z vlakovej a autobusovej stanice – zo zastávky Palackého na OC Optima autobus č. 10
KOŠICE - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek - nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska – 2 denné školenie
Celkom 186 € (s DPH)

Partneri

Viac