KOŠICE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po NOVELE – 2 dňové školenie

8. novembra 2022 - 9. novembra 2022 09:00-15:00 hod

Mgr. Branislav Hudec

pôsobí na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riaditeľ odboru verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán. Disponuje 16 ročnými skúsenosťami  v oblasti verejného obstarávania, vrátane skúseností na ÚVO, Ministerstve financií SR a v súkromnom sektore. Na ministerstve koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, priamo vytvára a aktualizuje Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020 v časti týkajúcej sa verejného obstarávania, je autorom novej Jednotnej príručky pre prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania. Zároveň plní úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov a služieb pre potreby ministerstva, a tak disponuje aj praktickými skúsenosťami s vyhlasovaním a zadávaním zákaziek. Študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti.

Forma Seminár
Dátum 8. novembra 2022
9. novembra 2022
Dĺžka 2 dni
Úroveň Začiatočník
Určený pre verejných obstarávateľov, záujemcov, uchádzačov o verejné zákazky, kontrolórov na riadiacich orgánov, ÚVO, NKÚ, audítorov na Ministerstve financií SR, žiadateľov o príspevok z fondov EÚ, konzultačné, poradenské spoločnosti, advokátske kancelárie, ktoré po

Cieľ

Chcete sa naučiť obstarávať a vyznať v spleti pravidiel a ustanovení zákona o verejnom obstarávaní... Aké sú špecifiká jednotlivých typov zákaziek a kedy ktorý postup zadávania zákazky použiť... Prejdeme od zákaziek s nízkou hodnotou cez podlimitné zákazky až po nadlimitné zákazky. Na aké skutočnosti sa zamerať pri príprave zákazky, čím je špecifická fáza po vyhlásení verejného obstarávania a ako prebieha proces verejného obstarávania... Čo prináša novela zákona o verejnom obstarávaní, aké legislatívne zmeny a novinky... Cieľom tohto seminára je poskytnúť komplexné nazeranie na verejné obstarávanie s poukazom na zmeny v zmysle novely zákona o verejnom obstarávaní a objasniť jednotlivé kroky a inštitúty potrebné pre zrealizovanie zákazky z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní.

 
Prihláška na školenie na stiahnutie TU.Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady lektora, občerstvenie behom dňa a zabezpečený obed
Rozsah a náplň

Vysvetlenie základných pojmov: zákazka, uchádzač, záujemca, skupina dodávateľov, subdodávateľ

 • Predstavenie subjektov, ktoré vyhlasujú zákazky: verejný obstarávateľ, obstarávateľ, osoba podľa § 8
 • Finančné limity
 • Zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní + pravidlá pre overenie hospodárnosti, ak je zákazka v režime výnimky financovaná z fondov EÚ
 • Podmienky účasti osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti (vrátane príkladov z praxe a odporúčaní)
 • Opis predmetu zákazky a kritériá na vyhodnotenie ponúk (predstavenie aj iných kritérií ako najnižšia cena)
 • Otváranie a vyhodnotenie ponúk, žiadosti o vysvetlenie ponuky, žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky
 • Nadlimitné zákazky a predstavenie základných postupov od verejnej súťaže, cez užšiu súťaž až po rokovacie konania a súťažný dialóg
 • Podlimitné zákazky a ich aktuálne rozdelenie na bežný postup a zjednodušený postup pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby
 • Nadlimitné a podlimitné zákazky na služby podľa prílohy č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní /právne služby, organizovanie podujatí, služby vzdelávania, strážna služba atď.)
 • Elektronická platforma (delimitovaný systém EVO), kedy sa jedná o povinný nástroj na zadávanie zákaziek verejného obstarávania
 • Zákazky s nízkou hodnotou po novele – rozdelenie na zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu (so zverejnením vo vestníku) a zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu + eurofondové pravidlá pre zákazky s nízkou hodnotou
 • Zmeny zmluvy (dodatky) a pravidlá na ich uzatváranie, vrátane posledných metodických usmernení ÚVO, ktoré riešia nárast cien
 • Revízne postupy, ako riešiť žiadosť o nápravu, námietky (proti akým skutočnostiam a v akých lehotách je možné podať námietky, aká je výška kaucie spojená s podaním námietok)
 • Ex ante posúdenie, výkon kontroly (pred/po uzavretí zmluvy) zo strany Úradu pre verejné obstarávanie
 • Pokuty za správne delikty a porovnanie s finančnými opravami v prípade zákaziek financovaných z fondov EÚ
 • Najčastejšie nedostatky (diskriminačné podmienky účasti, chyby pri vyhodnocovaní ponúk, pri uzavretí zmluvy a iné)
 • Zhrnutie zmien vyplývajúcich z novely zákona o verejnom obstarávaní účinnej od 31.3.2022
 • Profesionalizácia – odborní garanti na verejné obstarávanie
 • Pravidlá pre zákazky zadávané dotovanými podnikateľmi, ktorí získajú viac ako 50% a 50% a menej finančných prostriedkov z fondov EÚ
 • Modelové prípady – nájdite chybné verejné obstarávanie (praktické cvičenie, kde budeme hľadať chyby vo verejnom obstarávaní)
 • Súhrnné správy a oznamovacie povinnosti voči Úrad pre verejné obstarávanie
 • Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní
 • Porušenie pravidiel ochrany hospodárskej súťaže
Miesto konania
Kultúrno - spoločenské centrum
Jedlíkova 7
040 11 Košice

http://jedlikova7.intrak.sk/

K dispozícii sú 2 seminárne miestnosti vybavené flipchartom, dataprojektorom a wifi pripojením.
V budove sa nachádza samoobslužná jedáleň so širokou ponukou obedového menu.

Priestory sú zrekonštruované a vzhľadom na aktuálnu dopravnú situáciu v Košiciach, sa nachádzajú na dobre dostupnom mieste.

Spojenie MHD:
 • Spoje premávajúce k zastávke OC Optima (oproti hotelu Košice):
           autobusové linky č. 10, 20L, 21, 23, 25, 52, 56
           električkové linky č. R1, R2, R8
 • Spojenie z vlakovej a autobusovej stanice – zo zastávky Palackého na OC Optima autobus č. 10
KOŠICE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po NOVELE – 2 dňové školenie
Celkom 186 € (s DPH)

Partneri

Viac