ONLINE - Administratívna finančná kontrola pri poskytovaní dotácií, štipendií, grantov a transferov

7. februára 2023 09:00-13:00 hod

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Je kontrolórom  v územnej samospráve a interný kontrolór v štátnych organizáciách. V praxi sa venuje nakladaniu s verejnými prostriedkami, zverejňovaniu povinných údajov, disponovaniu s majetkom verejnej správy a výkonom typov finančných kontrol. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a k téme zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok. V praxi lektor metodicky usmerňoval viaceré subjekty verejnej správy (Úrad Vlády SR, Úrad podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu, Slovenská konsolidačná, a. s. a podobne). Lektor je  tiež garantom vzdelávania kontrolórov  v moduloch finančná kontrola, rozpočet a nakladanie s verejnými prostriedkami na Ekonomickej univerzity v Bratislave. Lektor spracoval v roku 2022 komentár k zákonu č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  .

Forma Seminár
Dátum 7. februára 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre obce, mestá, vyššie územné celky, štátne účelové fondy, rozpočtové a príspevkové organizácie štátnej správy, ministerstvá a ich rezorty, štátne fondy, rozpočtové a príspevkové organizácie, ak poskytujú verejné prostriedky, štatutári organizácií, kontroló

Cieľ

Seminár sa venuje výkonu administratívnej finančnej kontroly v roku 2022 z pohľadu poskytovateľov dotácií, grantov a transferov z verejných prostriedkov v čase vyúčtovania týchto prostriedkov. Seminár reaguje na časté zistenia kontrolóra z praxe a lektora s dlhodobými skúsenosťami z praxe samosprávy a štátnej správy za minulé roky. Toho času píše lektor komentár k zákonu č. 357/2015 Z. z.  Bližšie je spracovaný s ohľadom na novelizované ustanovenia § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

 
Prihláška na školenie na stiahnutie TU.


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Seminár sa venuje:

 

-          správnosti overovania finančných operácií administratívnou finančnou kontrolou,

-          definovaniu povinností poskytovateľov dotácií a grantov pri jej výkone,

-          výnimkám z výkonu administratívnej finančnej kontroly,

-          výstupom z kontrol v prípade zistení nedostatkov a pri nezistení nedostatkov,

-          alternatívam výkonu elektronickou formou a tiež

-          otázkam z praxe zamestnancov a kontrolórov v súčasnom roku.

 

Administratívna finančná kontrola sa viaže na novelizované ustanovenia § 20 až 27 zákona č. 357/2015  Z. z. a  tiež obsahuje prehľad práv a povinností oprávnenej osoby pri posudzovaní vyúčtovaní dotácie, či grantu. Seminár je vhodný pre zamestnancov obcí, miest a štátnych organizácií a kapitol štátneho rozpočtu, ktoré poskytujú finančné dotácie občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, či iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom a tiež štátnym orgánom a štátnym fondom pri poskytovaní dotácií a grantov, či príspevkov z ich rozpočtu.

 

Lektor odpovedá i na otázky:

 

 1. Ako správne vykonávať administratívnu finančnú kontrolu?
 2. Kto zodpovedá za výkon administratívnej kontroly? Musia to byť výlučne osoby, ktoré vykonali predtým základnú finančnú kontrolu?
 3. Ako spracovať výstupy z nej?
 4. Ak poskytujeme príspevky, tiež je potrebné vykonávať administratívnu finančnú kontrolu?
 5. Má aj obec pri poskytovaní jednorazových finančných príspevkov vykonávať administratívnu finančnú kontrolu?
 6. Treba vykonávať administratívnu finančnú kontrolu aj pri poskytovaní záloh dodávateľom?
 7. Treba vykonávať administratívnu finančnú kontrolu aj v prípade záloh zamestnancom na tuzemské pracovné cesty a zahraničné pracovné cesty?
 8. Aké výnimky môžeme použiť?
 9. Je potrebné mať spracovanú internú smernicu k finančnej kontrole?
 10. Ak  poskytujeme zábezpeky, treba vykonať administratívnu finančnú kontrolu?
 11. V prípade, že nám je poskytovaná dotácia, musí prejsť administratívnou finančnou kontrolou?
 12. Môžeme nahradiť administratívnu finančnú kontrolu vecnou a formálnou kontrolou?

 

Cieľová skupina:

 

obce, mestá, vyššie územné celky, štátne účelové fondy, rozpočtové a príspevkové  organizácie štátnej správy, ministerstvá a ich rezorty, štátne fondy, rozpočtové a príspevkové organizácie, ak poskytujú verejné prostriedky, štatutári organizácií, kontrolóri, či prijímatelia dotácií

Nutné vstupné znalosti
Technické parametre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
Miesto konania
ONLINE - Administratívna finančná kontrola pri poskytovaní dotácií, štipendií, grantov a transferov
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac