ONLINE - Ako správne vykonávať základnú finančnú kontrolu? s bonusom pre účastníkov - spracované odpovede na časté otázky z praxe.

1. októbra 2021 09:00-14:00 hod

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Je kontrolórom  v územnej samospráve a interný kontrolór v štátnych organizáciách. V praxi sa venuje nakladaniu s verejnými prostriedkami, zverejňovaniu povinných údajov, disponovaniu s majetkom verejnej správy a výkonom typov finančných kontrol. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a k téme zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok. V praxi lektor metodicky usmerňoval viaceré subjekty verejnej správy (Úrad Vlády SR, Úrad podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu, Slovenská konsolidačná, a. s. a podobne). Lektor je  tiež garantom vzdelávania kontrolórov  v moduloch finančná kontrola, rozpočet a nakladanie s verejnými prostriedkami na BBS Ekonomickej univerzity v Bratislave.  .

Forma Workshop
Dátum 1. októbra 2021
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre zamestnanci verejnej správy a štátnej správy (účtovníci), poisťovní, obecné úrady, mestské úrady, školy a zariadenia, príspevkové a rozpočtové organizácie v samospráve a v štátnej správe a hlavní kontrolóri obcí, miest a vyšších územných celkov

Cieľ

Seminár je zameraný na náležitosti účtovných dokladov podľa zákona č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie sa konzultačný seminár venuje - forme účtovných dokladov, podpisovaniu účtovných dokladov, základnej finančnej kontrole z pohľadu povinných náležitostí, spôsobom zastupovania zamestnancov pri výkone finančnej kontroly, častým kontrolným zisteniam pri ich preverovaní a formálnym náležitostiam a obsahovej stránke dokladov z pohľadu finančnej kontroly a náležitostí účtovných dokladov.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 


Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

 Seminár  odpovedá na i na otázky a to napríklad:

 

  1. Musí obsahovať účtovný doklad aj podpis a dátum účtovníka?
  2. Môžeme prijímať aj elektronické faktúry alebo iba žiadať písomne zaslané?
  3. Čo musí mať účtovný doklad povinne uvedený?
  4. Aké sú časté zistenia kontrolórov?
  5. Sú účtovné doklady aj pracovné príkazy a výpisy z bankových účtov?

 

Účtovné doklady sú často kontrolované Najvyšším kontrolným úradom SR a tiež kontrolami vládneho auditu alebo v prostredí samosprávy hlavnými kontrolórmi miest, obcí a vyšších územných celkov.  Seminár je spracovaný za pomoci ukážok z aplikačnej praxe verejnej správy a hodnotení lektorom. Podstatná časť seminára sa venuje základnej finančnej kontrole a jej náležitostiam a výkonu v roku 2021 v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Lektor bližšie objasňuje zákonný proces na podmienky subjektov verejnej správy najmä z vlastnej kontrolnej praxe z verejnej správy a samosprávy. Účastníci majú možnosť konzultovať vlastné problémy a otázky z praxe formou otázok a odpovedí.  Seminár je spracovaný s ohľadom na aktuálny právny stav a bližšie rozoberá:

-       správnosť vyjadrení,

-       uvádzanie mena, priezviska, podpisu a dátumu,

-       bezchybnosť pri výkone základnej finančnej kontroly a podobne.

  

Obsah online seminára:

Náležitosti účtovných dokladov a úvod k základnej finančnej kontrole
Základná finančná kontrola
Zodpovednosť za jej vykonanie, kontrola štyroch očí
Zastúpenie zamestnanca
Výkon základnej finančnej kontroly na diaľku
Aplikačné problémy v praxi
Otázky a odpovede účastníkov
Konzultácie
Zhrnutie

Legislatívna úprava: zákon č. 431/2002 Z. z., zákon č. 357/2015 Z. z. a príslušné osobitné predpisy a Metodické usmernenia MF SR v platnom znení

 

Nutné vstupné znalosti
Technické paramentre na online prenos:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)
Miesto konania
ONLINE - Ako správne vykonávať základnú finančnú kontrolu? s bonusom pre účastníkov - spracované odpovede na časté otázky z praxe.
Celkom 102 € (s DPH)

Partneri

Viac