ONLINE - Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v II. polroku 2024

25. júla 2024 09:00-12:00 hod

Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc.

Pôsobí ako kontrolór a hlavný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Lektor je často prizvanou osobou k výkonom kontrolných aktivít vo verejnej správe. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve, publikácie k finančnej kontrole a k zverejňovaniu povinných údajov. Lektor je autorom komentára k zákonu o finančnej kontrole a audite. Rovnako spísal oceňovanú publikáciu o interných smerniciach vo verejnej správe. Vydal niekoľko kníh z praxe a v praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy. Toho času lektor dokončuje dizertáciu v oblasti finančnej kontroly na vysokej škole v Poľskej republike (DSc., doktor vied). Dr. Jozef Sýkora prednáša v programe akreditovaného vzdelávania pre kontrolórov a je garantom viacerých modulov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. .

Forma Workshop
Dátum 25. júla 2024
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre Zamestnanci subjektov verejnej správy (štátne organizácie, ministerstvá, fondy, príspevkové a rozpočtové organizácie štátu) ako aj zamestnanci obcí, miest, škôl, galérií, múzeí a iných rozpočtových, príspevkových i preddavkových organizácií v pôsobnosti o

Cieľ

Pre účastníkov online webinára je pripravená téma, ktorá určite zaujme viaceré subjekty verejnej správy – základná finančná kontrola. 

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 


Prihláška na školenie na stiahnutie TU.
 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Pre účastníkov online webinára je pripravená téma, ktorá určite zaujme viaceré subjekty verejnej správy – základná finančná kontrola. Lektor ozrejmí účastníkom spôsob jej aktuálneho výkonu s ohľadom na odporúčania Ministerstva financií Slovenskej republiky zo septembra 2022. Bližšie sa budeme venovať správnosti a úplnosti výkonu základnej finančnej kontroly v zmysle ustanovení § 7 s ohľadom na § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V roku 2023 vydal lektor komentár k zákonu o finančnej kontrole a audite s praktickým charakterom a to bez čítania zákona. Účastníci sa dozvedia o správnom výkone základnej finančnej kontroly z pohľadu odporúčaní pri:

-       zastupovaní zamestnancov,

-       obehu účtovných dokladov,

-       procese správneho podpisovania,

-       potrebe spracovania/novelizovania internej smernice a podobne.

Účastníkom je prezentovaný výkon základnej finančnej kontroly na vzorových príkladoch z praxe kontrolóra. Lektor sa venuje najmä finančným operáciám a to:

-       overovaniu príjmov

-       používaniu prostriedkov

-       poskytovaniu prostriedkov ako aj

-       uzatvoreniu zmlúv a dohôd a

-       majetkovým prevodom – iným úkonom majetkových pováh.

Účastníci sa viac dozvedia o správnom výkone základnej finančnej kontroly a to aj s ohľadom na uvedenie dátumu, podpisu a správnosti vyjadrenia/vyjadrení (t.j. vykonania, či nevykonania, pokračovania, či nepokračovania vo finančnej operácii, či jej potrebe vymáhania).

 

Obsah seminára:

  1. Základná finančná kontrola – na čo nezabudnúť
  2. Náležitosti základnej  finančnej kontroly
  3. Zodpovednosť za vykonanie základnej finančnej kontroly
  4. Zastupiteľnosť zamestnancov, pečiatky do praxe
  5. Interné smernice o finančnej kontrole – odporúčania MF SR
  6. Diskusia a konzultácie s lektorom
  7. Záver

 

Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v II. polroku 2024
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac