ONLINE - APLIKÁCIA ZÁKONA O ŠTÁTNEJ SLUŽBE V PRAXI A ZMENY SÚVISIACE SO ZRIADENÍM CENTRÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU VEREJNEJ SPRÁVY NOVELOU

12. júna 2024 09:00-14:30 hod

Mgr. Jaroslava Antalová

Dlhodobo pracuje v oblasti riadenia ľudských zdrojov, pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov, z toho 20 rokov vo vedúcich pozíciách ako riaditeľka osobného úradu na ministerstve a v iných orgánoch štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou. Súčasne sa podieľala na príprave a tvorbe právnych predpisov, najmä v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania. Je lektorkou v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania v štátnej a verejnej správe.  

Forma Seminár
Dátum 12. júna 2024
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre subjekty štátnej správy - ústredné orgány štátnej správy a štátne rozpočtové organizácie, orgány alebo úrady, ktoré vykonávajú štátne záležitosti, vedúcim zamestnancom personalistom, ekonómom, mzdárom, kontrolórom, audítorom, štátnym zamestnancom a ostatn

Cieľ

na školení sa kladie dôraz na vybrané problematické ustanovenia a ich správne riešenia Konkrétne rady, tipy z praxe, eliminácia hlavných nedostatkov, návody riešeníVýklad pani lektorky je vysoko hodnotený účastníkmi našich seminárovZo seminára Vám bude sprístupnený videozáznam

je predstaviť a vysvetliť Vám:
ako správne postupovať pri uplatňovaní zákona o štátnej službe - prezentácia na konkrétnych príkladoch z aplikačnej praxe, s poukázaním na najčastejšie sa vyskytujúce problémy, praktické rady a návody riešenízmeny súvisiace so zavedením centrálneho informačného systému štátnej služby s účinnosťou od 1. júna 2024použitie jednotlivých modulov a registrov centrálneho informačného systému štátnej službypoužitie interného portálu a verejného portálu v centrálnom informačnom systéme štátnej služby zmeny umožňujúce flexibilnejšie obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest v služobných úradochako predísť kontrolným zisteniam pri uplatňovaní zákona v aplikačnej praxi 

 Dozviete sa aké sú zásadné zmeny, ktoré priniesli jednotlivé novely o štátnej službe v rámci štátnozamestnaneckých vzťahov v oblasti riadenia ľudských zdrojov:výberové konania prostredníctvom verejného portáluregister bývalých štátnych zamestnancov systemizácia štátnozamestnaneckých miest služobná zmluva a informačná povinnosť služobného úraduzmeny v organizačnej štruktúre služobných úradovzjednodušenie výberových konanízmeny štátnozamestnaneckého pomeru  obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službepodmienky poskytnutia služobného voľnaúprava služobného hodnoteniapodmienky na výkon činnosti mentoramodifikovanie úpravy povinnosti vrátiť odstupnéiné legislatívno-technické zmeny

Prihláška na školenie na stiahnutie TU.


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady lektora, online platforma
Rozsah a náplň

1. Aktuálna legislatíva

Aktuálne zmeny v zákone (zákon č. 99/2024 Z. z. o centrálnom informačnom systéme štátnej služby)

Predmet a dôvody prijatia posledných noviel zákona

Ktoré zmeny so sebou priniesli posledné novely zákona o štátnej službe, porovnanie s predchádzajúcim právnym nastavením z pohľadu praxe

 
2. Podmienky prijatia do štátnej služby a skončenie štátnozamestnaneckého pomeru

 Vznik štátnozamestnaneckého pomeru a informačná povinnosť vyplývajúca zo ZP

Organizačné zmeny jednoduchšie

Služobná zmluva a opis štátnozamestnaneckého miesta

Zmeny štátnozamestnaneckého pomeru

Zmeny v dočasnom preložení štátneho zamestnanca bez súhlasu

Vymenovanie do funkcie vedúceho zamestnanca, poverenie a odvolanie

Čo všetko patrí k procesu skončenia štátnozamestnaneckého pomeru  a nároky štátneho zamestnanca pri skončení

Skončenie na základe zákona

Vekový cenzus a štatutárny orgán, výnimky z vekového cenzusu

Povinnosti štátneho zamestnanca vrátiť odstupné a nárok na odstupné pri zániku štátnozamestnaneckého pomeru


3. Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest a výberové konania

 Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest výberovými konaniami

Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službe bez výberových konaní

Overovanie kvalifikačných predpokladov vo výberových konaniach, posudzovanie bezúhonnosti

Viacerí úspešní uchádzači vo výberovom konaní

Zriaďovanie výberovej komisie


4. Podmienky vykonávania štátnej služby

 Osobitné služobné voľno

Samoštúdium štátneho zamestnanca


5. Práva, povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca

Majetkové priznanie a čestné vyhlásenie

Správanie štátneho zamestnanca na všetkých úrovniach


6. Vzdelávanie štátneho zamestnanca

Oboznamovanie s adaptačným vzdelávaním

Individuálny plán kompetenčného vzdelávania

Mentorstvo


7. Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca

Služobné hodnotenie „ex post“

Námietky voči služobnému hodnoteniu

Zavedenie minimálnej doby štátnej služby na účely služobného hodnotenia


8. Odmeňovanie

Funkčný plat štátneho zamestnanca

Príplatky, náhrady a odmeny

Priznanie a úprava osobného príplatku

Pôsobnosť odborov pri odmeňovaní


9. Priestor pre diskusiu a riešenie konkrétnych otázok z praxe

 

Na všetky Vaše otázky Vám ochotne odpovie lektorka, ktorá je odborníčkou na oblasť štátnozamestnaneckých vzťahov v štátnej správe

 

Miesto konania
ONLINE - APLIKÁCIA ZÁKONA O ŠTÁTNEJ SLUŽBE V PRAXI A ZMENY SÚVISIACE SO ZRIADENÍM CENTRÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU VEREJNEJ SPRÁVY NOVELOU
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac