ONLINE - Dodávatelia – Ako pochopiť súťažné podklady a pripraviť úspešnú ponuku v znení veľkej NOVELY 2024

13. júna 2024 09:00-14:00 hod

Ing. Martin Papcún

Lektor sa pohybuje v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde realizoval prevažne NLZ a zákazky realizované v EKS a jednak na strane kontrolóra na SO/RO, kde sa venoval kontrole verejného obstarávania a výkonu kontrol na mieste projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Vo svojich prednáškach prelína teoretický výklad zákona s praktickými príkladmi z praxe. Zúčastnil sa viacerých rokovaní v rámci kontrol zákaziek na ÚVO i pred zástupcami EK. Svoj pohľad na verejné obstarávanie dopĺňa pohľadom kontrolóra SO/RO a SFK (aktuálne orgán auditu) a pomôže Vám pripraviť Vaše verejné obstarávanie tak, aby obstálo pred každou kontrolou. Lektor sa venuje aj spolupráci s fakultami vysokých škôl a občasnej publikačnej činnosti v časopise VO v kocke.

Forma Workshop
Dátum 13. júna 2024
Dĺžka 1 deň
Úroveň Začiatočník
Určený pre hospodárske subjekty, záujemcov a uchádzačov zapájajúcich sa do verejných obstarávaní

Cieľ

Cieľom je priblížiť aktuálny stav v zákone o verejnom obstarávaní z pohľadu hospodárskych subjektov, so zameraním na povinnosti a práva hospodárskych subjektov v procese prípravy a predkladania ponuky. Praktická ukážka práce v Elektronickej platforme, registrácia, predloženie ponuky  

Prihláška na stiahnutie TU

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

 

V cene je zahrnuté

organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň

Postavenie dodávateľa v zákone o verejnom obstarávaní

Kde hľadať verejné obstarávania, na ktoré ustanovenia výzvy sa zamerať

Dodávateľ v prostredí elektronického verejného obstarávania

Pripravujeme ponuku - opis

Podmienky účasti v ZVO pri ZSNH, PLZ, NLZ

Pripravujeme ponuku - ako splniť a preukázať podmienky účasti

Preukazovanie a vyhodnocovanie PÚ osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti

JED, čestné vyhlásenie, tretia osoba

Postavenie a práva uchádzača pri vyhodnocovaní podmienok účasti (subdodávatelia, tretie osoby, ...)

Pripravujeme ponuku - kritériá

Vysvetľovanie súťažných podkladov

Lehota viazanosti ponúk a zábezpeka

Ostatné náležitosti ponuky a forma predkladania

Dôvody na vylúčenie

Dodávateľ v procese hodnotenia ponuky (vysvetľovanie, mimoriadne nízka ponuka)

Súčinnosť pri podpise zmluvy (register partnerov verejného sektora, osobitné podmienky plnenia zmluvy)

Čo musia obsahovať súťažné podklady

Čo musí obsahovať ponuka

Osobitné podmienky plnenia zmluvy vs. podmienky účasti

Ekvivalent vs. variantné riešenie

Nové povinnosti dodávateľov pri predkladaní ponuky po veľkej novele

Námietky a žiadosť o nápravu

Elektronická platforma – registrácia v EP, práca v EP, predloženie ponuky v EP

Všetko v znení veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní 2024

Miesto konania
ONLINE - Dodávatelia – Ako pochopiť súťažné podklady a pripraviť úspešnú ponuku v znení veľkej NOVELY 2024
Celkom 120 € (s DPH)

Partneri

Viac